तुम्ही तुमचा पॅन कार्ड अर्ज कसा ट्रॅक करू शकता?

एकदा तुम्ही तुमचाअर्ज ऑनलाइन सबमिट केल्यानंतर, आपण पॅन कार्ड स्टेटस चेक सुविधेचा वापर करून आपल्या विनंतीची प्रगती ट्रॅक करू शकता. या लेखात जाणून घ्या तुमचे पॅन कार्ड स्टेटस कसे तपासावे.

पॅनकिंवास्थायीखातेक्रमांक, करदात्यांनाजारीकेलेलाएकविशिष्टओळखक्रमांकआहेजोत्यांच्याआर्थिकक्रियाकलापांचामागोवाघेण्यासआणिकरअनुपालनसुनिश्चितकरण्यासमदतकरतो. जरआपणपॅनसाठीअर्जकेलाअसेलतरआपणआपल्याअर्जाचीस्थितीट्रॅककरण्याचेतीनमार्गआहेत. आणितेऑनलाइनदेखीलकेलेजाऊशकते. हालेखवाचा, कारणआम्हीपॅनअर्जाचीस्थितीतपासण्याच्याचरणांचेस्पष्टीकरणदेतोआहे.

भारतातपॅनकार्डसाठीदोनप्राथमिकसेवापुरवठादारआहेत.

 • नॅशनलसिक्युरिटीजडिपॉझिटरीलिमिटेड (एनएसडीएल)
 • यूटीआयइन्फ्रास्ट्रक्चरअँडटेक्नॉलॉजीलिमिटेड (यूटीआयआयटीएसएल)

यादोन्हीसंस्थासरकारच्यावतीनेपॅनकार्डसेवापुरवतात. आपणनवीनपॅनकार्डसाठीअर्जकरूशकताकिंवात्यांच्यासेवापोर्टलद्वारेआपल्यापॅनकार्डवरदुरुस्तीचीविनंतीकरूशकता. पॅनकार्डजारीकरण्यासाठीयादोन्हीएजन्सींनासमानवेळलागणारआहे.

सर्वकरदातेआणिआर्थिकव्यवहारातसहभागीहोणाऱ्याव्यक्तींसाठीपॅनकार्डबंधनकारकआहे. पॅनकार्डमुळेआर्थिकव्यवहारातपारदर्शकताराखण्यासाठीमाहितीदेऊनकरव्यवस्थापनसोपेआणिकेंद्रीकृतकेलेआहे. आताआपणपॅनकार्डस्टेटसकसेतपासावेयाप्रक्रियेचीचर्चाकरूया.

तुमच्या पॅनअर्जाचीस्थितीट्रॅककरण्यासाठीतीनमोडआहेत.

 • एसएमएसद्वारे
 • टेलीफोन काॅल द्वारे
 • ऑनलाइनट्रॅकिंग

एसएमएसद्वारेट्रॅकिंग

पॅनकार्डअॅप्लिकेशनट्रॅकिंगसेवाविशेषएसएमएससेवेद्वारेदिलीजाते. यासाठीतुम्हालाफक्तएकएसएमएस – एनएसडीएलपीएएनलापाठवावालागेलआणित्यानंतर 15 अंकीपावतीक्रमांक 57575 वरपाठवावालागेल.

तुम्हालापोर्टलवरूनतुमच्यासध्याच्याअर्जाच्यास्थितीचीमाहितीदेणाराएसएमएसमिळेल.

हेलक्षातघेणेमहत्वाचेआहेकीआपल्याअर्जावरप्रक्रियाकरण्यासाठीलागणारावेळअर्जाच्यापद्धतीवरअवलंबूनअसतो. ऑनलाइनअर्जप्रक्रियासहसाऑफलाइनमोडपेक्षावेगवानअसते. यासाठी 15 दिवस, तरऑफलाइनअर्जांना 30 दिवसांचाकालावधीलागूशकतो.

दूरध्वनीकॉलद्वारेट्रॅकिंग

पॅनअर्जाचीस्थितीतपासण्याचाआणखीएकमार्गम्हणजेआपल्याफोनवरून 020-27218080 वरकॉलकरणे. हाटीआयएनकॉलसेंटरचानंबरआहे. प्रतिनिधीशीबोलण्यासाठीआपणसकाळी 7 तेरात्री 11 दरम्यानकॉलसेंटरवरकॉलकरूशकताकिंवाअर्जाचीस्थितीतपासण्यासाठीरात्री 11 तेसकाळी 7 दरम्यानआयव्हीआरवापरूशकता. कॉलकरतानातुमचा15अंकीपावतीक्रमांकहाताशीठेवा.

आपल्याकडेपावतीक्रमांकनसल्यास, आपणसूचितकेल्यावरआपलेनावआणिजन्मतारीखदेऊनअपडेटचीविनंतीदेखीलकरूशकता.

ऑनलाइनट्रॅकिंग

जरतुम्हीइंटरनेटसॅव्हीअसालतरतुम्हीतुमचेपॅनकार्डअॅप्लिकेशनस्टेटसऑनलाइनहीतपासूशकता. आपणएनएसडीएलकिंवायूटीआयआयटीएसएलपोर्टलवरयाचामागोवाघेऊशकता. पॅनकार्डचेस्टेटसऑनलाइनतपासण्याचीस्टेपबायस्टेपप्रक्रियायेथेआहे.

तुमच्या NSDL PAN अर्जाच्या स्थितीचा आनलाईन मागोवा घ्या.

आपणप्रोटिअनईजीओव्हीटेक्नॉलॉजी लिमिटेडपोर्टलवरआपल्यापॅनकार्डअर्जाचीस्थितीतपासूशकता. पावतीक्रमांकाचावापरकरूनस्थितीतपासण्यासाठीखालीलचरणआहेत.

 • एनएसडीएलवेबसाइटच्यापॅनकार्डट्रॅकिंगपेजवरजा
 • ‘अॅप्लिकेशनटाईप’वरजाऊन ‘पॅन- न्यू/चेंजरिक्वेस्ट’ वरक्लिककरा
 • पावतीक्रमांकप्रविष्टकरा
 • कॅप्चाकोडप्रविष्टकराआणिसबमिटकरा

तुमच्या UTIपॅनअर्जाचीस्थितीऑनलाइनट्रॅककरा

ज्यांनीयूटीआयआयटीएसएलवेबसाइटद्वारेअर्जकेलाआहेतेअधिकृतयूटीआयआयटीएसएलपोर्टलवरत्यांचेपॅनकार्डअर्जाचीस्थितीदेखीलतपासूशकतात.

 • यूटीआयआयटीएसएलच्यावेबसाइटवरजा
 • ‘पॅनकार्डअॅप्लिकेशनस्टेटसट्रॅककरा’ वरनेव्हिगेटकरा
 • आपलापॅनकार्डक्रमांक (दुरुस्तीसाठी) किंवाअर्जकूपनक्रमांकप्रविष्टकरा
 • आपलीजन्मतारीखप्रविष्टकरा
 • कॅप्चाटाइपकराआणिसबमिटकरा
 • अर्जाचीस्थितीस्क्रीनवरदिसेल

पॅननंबरचावापरकरूनतुमचापॅन ट्रॅककरा

तुम्हीपॅननंबरद्वारेतुमचेपॅनकार्डस्टेटसदेखीलतपासूशकता. जेव्हाआपणआपल्यापॅनकार्डवरअपडेटकिंवादुरुस्तीसाठीअर्जकेलाअसेलतेव्हाहीसुविधाउपलब्धआहे.

यूटीआयआयटीएसएलवेबसाइटवरीलचरणांचेअनुसरणकरा.

 • यूटीआयआयटीएसएलच्यावेबसाइटलाभेटद्या
 • होमपेजवरील ‘पॅनकार्डसाठी’ मेनूमधून ‘ट्रॅकयुअरपॅनकार्ड’ हापर्यायनिवडा
 • आपल्यालाट्रॅकिंगपृष्ठावरनिर्देशितकेलेजाईल
 • आपलापॅननंबरकिंवाव्हाउचरनंबरप्रविष्टकरा
 • ‘कॅप्चा’ प्रविष्टकराआणि ‘सबमिट’ वरक्लिककरा

जन्मतारखेसहपॅनकार्डस्टेटसट्रॅककरा

सध्याकेवळनावआणिजन्मतारखेचावापरकरूनपॅनअॅप्लिकेशनट्रॅककरण्याचीकोणतीहीप्रक्रियानाही. परंतुआयकरविभागाच्याअधिकृतई-फायलिंगपोर्टलवरआपलेपूर्णनावआणिजन्मतारीखप्रविष्टकरूनआपणआपल्यापॅनकार्डतपशीलांचीपडताळणीकरूशकता. येथेअनुसरणकरण्यासाठीचरणआहेत.

 • ई-फायलिंगपोर्टलवरजा
 • क्विकलिंकसेक्शनमधूनपॅनचीपडताळणीकरा
 • चालूठेवण्यासाठीआपलेनाव, जन्मतारीख, पॅनकार्डनंबरआणिमोबाइलनंबरप्रविष्टकरा
 • प्रमाणितकरण्यासाठीआपल्यामोबाइलनंबरवरप्राप्तझालेलाओटीपीप्रविष्टकरा
 • एकानव्यास्क्रीनवर ‘तुमचेपॅनअॅक्टिव्हआहेआणितपशीलपॅनडेटाबेसशीजुळतआहेत’ असासंदेशदिसेल.

अंतिमशब्द

पॅनआवश्यकआहेकारणतेआपल्याआर्थिकक्रियाकलापांचीमाहितीप्रदानकरते. भारतसरकारनेबँकखातेउघडणे, कर्जाचीप्रक्रियाकरणे, मालमत्ताखरेदीकिंवाविक्रीकरणेकिंवाडेबिटकिंवाक्रेडिटकार्डसाठीअर्जकरणेयासारख्यावित्तीयसेवांचालाभघेण्यासाठीपॅनचावापरकरणेअनिवार्यकेलेआहे. इन्कमटॅक्सभरण्यासाठीआणिआयटीआरभरण्यासाठीहीपॅनआवश्यकआहे. आपलेपॅनकार्डस्टेटसकसेतपासावेयाज्ञानानेसुसज्जआताआपणआपल्यापॅनअर्जाचीस्थितीतपासूशकता.

FAQs

मी माझा पॅन अर्ज कसा ट्रॅक करू शकतो?

 आपण पॅन कार्ड अॅप्लिकेशन 3 पैकी कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे ट्रॅक करू शकता.

 •  एसएमएसद्वारे ट्रॅकिंग
 •  फोनद्वारे ट्रॅकिंग 
 •  ऑनलाइन द्वारे ट्रॅकिंग

पावती क्रमांक काय आहे आणि तो कोठे सापडेल?

पावती क्रमांक हा पॅन कार्ड अर्ज सबमिट करताना तयार केलेला युनिक नंबर आहे. आपण पॅन कार्ड विनंती यशस्वीरित्या सबमिट केल्यानंतर आपण पावती फॉर्मवर पावती क्रमांक शोधू शकता.

मी किती काळानंतर माझ्या पॅन कार्ड अर्जाची स्थिती तपासू शकतो?

सबमिट केल्यानंतर 24 तासांनंतर तुम्ही अर्जाची स्थिती तपासू शकता. तथापि, एनएसडीएल/यूटीआयआयटीएसएलला स्थिती अपडेट करण्यास काही दिवस लागू शकतात.

एनएसडीएल / यूटीआयआयटीएसएलला पॅन अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी किती दिवस लागतात?

आपल्या अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामान्यत: 15 दिवस लागतात. तुम्हाला 15 दिवसात पॅन कार्ड मिळेल.