ಲೆಡ್ಜರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂದರೇನು? ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರುಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರ ಪಾವತಿಗಳ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕ ಭದ್ರತೆಗಳ ಮಾರಾಟ, ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಖರೀದಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಚಾಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ – ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿವರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು –

ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ (DP(ಡಿಪಿ)) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಮೂದುಗಳು ಈ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು (AMC ಎಎಂಸಿ), ಅಭೌತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಭೌತೀಕರಣ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಬಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟು BOID : 1234567891234567 ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 01 2021 ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಿಡುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಬಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಆಫ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ BOID : 1234567891234567 ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 01 2021 ನೀವು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿಡುವಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಬಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ BOID : 1234567891234567 ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 01 2021 ಇವುಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಬಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆಗಳ ಅಡವಿಡುವ/ ಅಡವಿಡದ BOID : 1234567891234567 ದಿನಾಂಕ : ಜನವರಿ 01 2021
 • ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಡವಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ನೀವು ಮೇಲಾಧಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡಮಾನ ರಹಿತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಅಡವಿಡುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಮಾನವಲ್ಲದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಡುವಳಿಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಡಿಪಿ ಶುಲ್ಕಗಳು : ದಿನಾಂಕ : ಜನವರಿ 01 2021 ನಿಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು CUSA(ಸಿಯುಎಸ್ಎ) ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ (ಗ್ರಾಹಕ ಪಾವತಿಸದ ಭದ್ರತೆ ಗಳ ಖಾತೆ)
ಡಿಮ್ಯಾಟ್/ರಿಮ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು
 • ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ (ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್) ಆಗಿರುತ್ತದೆ
 • ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ರಿಮ್ಯಾಟ್ (ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್) ಆಗಿರುತ್ತದೆ
 • ನೀವು ಈ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ @ 5 (7.5% (TDS) ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ABC LTD ಯ 10 ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.) ನಿಮ್ಮ CUSA(ಸಿಯುಎಸ್ಎ) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (TDS(ಟಿಡಿಎಸ್) ನಂತರ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಒಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ

ಈ ವಿವರಣೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ – ಖಾತೆ-ನಿಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ, ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತ ಈ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹಿಂಪಡೆದ ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತಾ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು
JV (ಜೆವಿ) ಅಂತರ್ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿಧಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಚಲನೆ

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ -ಸಂಬಂಧಿತ

ಇವುಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಮೂದುಗಳು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಮುಚ್ಚುವ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಲು ಮಾಡಲಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ವಜಾಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶಗಳು (MTF(ಎಂಟಿಎಫ್))

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (MTF(ಎಂಟಿಎಫ್)) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. MTF(ಎಂಟಿಎಫ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ನಗದು ವಿಭಾಗದಿಂದ MTF JV(ಎಂಟಿಎಫ್ ಜೆವಿ) ಈ ನಮೂದು ನಿಮ್ಮ MTF(ಎಂಟಿಎಫ್) ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವೇಶ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಗಿದ್ದರೆ : ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿತಿಯನ್ನು MTF(ಎಂಟಿಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವೇಶವು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಗಿದ್ದರೆ : ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ MTF(ಎಂಟಿಎಫ್) ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
01/06/2021 ರಿಂದ 15/06/2021 ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ @ 18.00% ಇದು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂದುಗಳು

ಈ ನಮೂದುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮಗಳು (ಎಎಸ್ಎಂ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮ (ಜಿಎಸ್ಎಂ) ನಂತಹ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಎಎಸ್ಎಂ ಮಾರ್ಜಿನ ಬಿಲ್
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮ (ಎಎಸ್ಎಂ) ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ಇಬಿಐ) ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣಾ ತೊಡಗುವಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
 • ಅಪಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಆಯ್ದ ಭದ್ರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕಿರುಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ – ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ, PE(ಪಿಇ) ಅನುಪಾತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ASM(ಎಎಸ್ಎಂ) ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಲ್ ಈ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ.
 • ವಿನಿಮಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಂತರ, ಎಎಸ್ಎಂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ)ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಲ್
 • ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮ (GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ)) ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು SEBI(ಸೆಬಿ) ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಭದ್ರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಎಂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ) ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಓದಿ!
 • GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ) ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಲ್ ಈ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ.
ASM(ಎಎಸ್ಎಂ)ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಲ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ASM (ಎಎಸ್ಎಂ)ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಿಮ್ಮುಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ)ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ GSM(ಜಿಎಸ್ಎಂ) ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹಿಮ್ಮುಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ

ಈ ನಮೂದುಗಳು ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ OFS(ಓಎಫ್ಎಸ್) ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು .

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರವಾನೆ 01/06/2020 ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅದನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ
ಹರಾಜು ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಮೂದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ABC(ಎಬಿಸಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮರುಖರೀದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವನ್ನು (ಸೆಟಲ್.- 1234567 ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ RTA(ಆರ್ ಟಿಎ) ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) )
 • ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮರುಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯಾ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು RTA(ಆರ್ ಟಿಎ) ಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ
 • ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮರುಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ
OFS(ಓಎಫ್ಎಸ್)ಬಿಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ (OFS(ಓಎಫ್ಎಸ್)) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ
ವಹಿವಾಟು ಬಿಲ್‌ಗಳು ಈ ಪ್ರವೇಶವು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಷೇರುಗಳು/ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ

 • ಕ್ರೆಡಿಟ್: ಈ ನಮೂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು /ಲಾಭವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಡೆಬಿಟ್: ಈ ನಮೂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದ ಖರೀದಿ ವಹಿವಾಟು/ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. – ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎರಡೂ ವಿಧದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿವ್ವಳ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್)

ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಡ್ಜರ್ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕ ನಮೂದುಗಳು

ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಫಾಲ್ ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಜಿನ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದ ನಮೂದುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
16/03/2021 ರಿಂದ 31/03/2021 ಅವಧಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು @ 18.00% ಇದು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾ ಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ದಂಡ – ಜನವರಿ 1, 2021 ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ (ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್‌ಫಾಲ್) ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಿತರ

ಇತರ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದ ವಿವರಣೆಗಳು ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ – ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ ಕರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರವೇಶ ವಿವರಣೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು
ಮೊತ್ತವನ್ನು A(ಎ)123456_Platinum(ಪ್ಲಾಟಿನಂ)_789123 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಂಜಲ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು – ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ
ಕರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು ದಿನಾಂಕ 01-Jan(ಜನವರಿ)-21 ನಮ್ಮ ಕರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇವುಗಳು ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ದಿನಾಂಕ 01-Jan-21 ನಿಮ್ಮ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್-ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಗತ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸ್ವಯಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

 • ಇಂಟ್ರಾ-ಡೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್
 • ಅಪಾಯದ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್
 • ಯೋಜಿತ ಅಪಾಯದ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್
 • ಏಜಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್
 • MTF(ಎಂಟಿಎಫ್) ಶಾರ್ಟ್‌ಫಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್

ಸ್ಕ್ವೇರ್-ಆಫ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಓದಿ

ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇದು ಕಾನೂನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿವರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಹೊಂದಿದೆ.