ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯ? ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ತೆರಿಗೆಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು, ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಥ

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯು ಸಮಯದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೀಡಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತತ್ವಗಳ (ಜಿಎಎಪಿ) ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಕಳಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ:

  1. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವಾಗ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  2. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆ

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಚಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ಉಂಟಾದಾಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ 10,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಆದರೆ ಕೇವಲ ರೂ 8,000 ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ನಗದು ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ರೂ 8,000 ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಸಂಚಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂ 10,000 ಅನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆದಾಯದ ನಡುವೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರವು ರೂ 2,000 ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಈ ರೂ 2,000 ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರೂ 10,000 ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸದ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನ ಸವಕಳಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆಯ (ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ (ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ) ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ದರದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ. ಬಳಸಿದ ತೆರಿಗೆ ದರವು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಾಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು

  1. ಸವಕಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸವಕಳಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಾಗಿ ನೇರ-ಸಾಲಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಕಳಿ ಕಡಿತಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಮಯ: ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು: ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಲಾಭಗಳು ಅವಾಸ್ತವಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅರಿತು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ?

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಗಣಿಸಲು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಅನುಸರಣೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಅನುಸರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ; ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವು

ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯ ಸುಧಾರಿತ ನಿಖರತೆ ಇರಬಹುದು.
  • ಇದು ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಅನೇಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ದರ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ” ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

FAQs

ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು.

ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ತೆರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೆರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು. ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ, ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.