ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಎಂದರೇನು ?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ನಿಯಮಗಳು

1972 ರ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪಾವತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 1, 2022 ರಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯಗಳು, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ:

 1. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 50% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಿಟಿಸಿ(CTC) (ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ) ಮೂಲಭೂತ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳಿದ 50% ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಸಿ(CTC)ಯ 50% ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಈಗ ಸಿಟಿಸಿ (CTC) ಯ 50% ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗ ಮೂಲ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗರಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಅರ್ಹತೆ

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

 1. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಿ.
 2. ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ವಿ ಆರ್ ಯಸ್(VRS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದ್ದರೆ , ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ (ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ/ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ), ಪಡೆದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ:

 1. ₹20 ಲಕ್ಷ
 2. ಪಡೆದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತ
 3. ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ‌ ಗಾಗಿ ಫಾರಂಗಳು

 • ಫಾರಂ I: ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು
 • ಫಾರಂ J: ನಾಮಿನಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಫಾರ್ಮ್ K: ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಫಾರಂ F: ನಾಮಿನೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಫಾರಂ G: ಹೊಸ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಾಮಿನೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಫಾರಂ H: ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
 • ಫಾರಂ L: ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ನಿಖರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಫಾರ್ಮ್ M: ನಿರಾಕರಣೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಫಾರಂ N: ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಜಿ.
 • ಫಾರಂ O: ಕೇಸ್ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ಫಾರಂ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಫಾರ್ಮ್ P: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ..
 • ಫಾರ್ಮ್ R: ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ:

 1. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
 2. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ಒಳಪಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 26 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು 30 ದಿನಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೂತ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ x ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x 15/26

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ವೇತನದ ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳವು ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ/ ಮೂಲ ವೇತನ

ಆತ್ಮೀಯ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ(DA))

ಮಾರಾಟ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ,

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ = ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ x ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x 15/30

ಗಮನಿಸಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಯು 240 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸವು ಭೂಗತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಗಣಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು 180 ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮ ಪದಗಳು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸರಾಸರಿ ಉಳಿತಾಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ನೀವು ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ (Angel One) ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ!

FAQs

2023 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಜುಲೈ 2022 ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
50% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಿಟಿಸಿ(CTC) ಮೂಲ ಪಾವತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದ 50% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಿಟಿಸಿ(CTC)ಯ 50% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಈಗ ಸಿಟಿಸಿ (CTC) ಯ 50% ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
48 ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

4 ವರ್ಷಗಳು 9 ತಿಂಗಳುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆಯೇ?

ಹೌದು. 240 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ 15 ದಿನದ ವೇತನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 26 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 26 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ₹10 ಲಕ್ಷದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನನಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
₹20 ಲಕ್ಷ
ಪಡೆದ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತ
ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ₹15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ₹25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ.