ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಂದರೇನು?

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು (ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪುಟ್‌ಗಳು) ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಬಳಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್: ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ “ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್” ಹೆಸರು. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳಿವೆ: ಬುಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪುಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅದೇ ಗಡುವು ತಿಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಗಡುವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿಧಗಳು

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಯರಿಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರವು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: XYZ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ತೊಂದರೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬುಲ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. XYZ ಈಗ ರೂ. 1,000 ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು: ರೂ 1,020 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ 50 ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ 20 ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ರೂ 1,050 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ 30 (ರೂ. 50 – ರೂ 20). ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ ತಂತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ರೂ 1,050 – ರೂ 1,020 – ರೂ 30 = ರೂ 0 ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟವು ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ. 30 ಆಗಿದೆ. XYZ ನ ಬೆಲೆಯು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,100 ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ 20 ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ (ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವ ಮೈನಸ್

ಪಾವತಿಸಲಾದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಷೇರು ರೂ.1,020 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು:

 • ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು:

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರವು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 • ಪಾವತಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ:

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 • ಆಯ್ಕೆಗಳ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ:

ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅವುಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

 1. ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು :

  ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟವು ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೂ. 500 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೂ. 300 ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ರೂ. 200 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 2. ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು:

  ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಲಿಶ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಬಿಯರಿಶ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ.

 3. ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು:

  ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ನೀವು ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಅಂತರ್ಗತ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ರೂ. 100 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ರೂ. 5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 110 ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೂ. 2 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ರೂ. 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ). ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂ. 103 ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಖರೀದಿಸಿದ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ). ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 115 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಲಾಭವು ರೂ. 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಮಾರಾಟವಾದ ಕರೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮೈನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ).

ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವು ಭಾರತದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

FAQs

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು?

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 

 1. ಸೀಮಿತ ಅಪಾಯ: ನೇಕೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಟ್ರೇಡರ್ ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಸೀಮಿತ ರಿವಾರ್ಡ್: ಟ್ರೇಡರ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ: ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ವಿವಿಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 1. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 2. ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
 3. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
 4. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ

ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳಿವೆಯೇ?

ಮುಖ್ಯ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.