ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન્સ કોન્ટ્રેક્ટ સેટલમેન્ટ

1 min read
by Angel One

બધા ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ રોકડ પતાવટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે રોકડ બદલી દ્વારા તે કરવામાં આવે છે. નિફ્ટી ઇન્ડેક્સના ઇંડેક્સ ફ્યુચર/ઓપ્શન્સ અંતર્ગત ડિલિવરી કરી શકાતી નથી. કોન્ટ્રેક્ટ તેથી રોકડમાં સેટલ કરવાનો રહેશે. સ્પોટ માર્કેટમાં વ્યક્તિગત સિક્યોરિટીઝ પરના ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ  ડિલિવરી કરી શકાય છે. જો કે, હાલમાં તેને ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે કે સ્ટૉક ઓપ્શન અને ફ્યુચર્સમાં પણ રોકડ પતાવટ કરવામાં આવશે. સેટલમેન્ટની રકમ એમટીએમ, પ્રીમિયમ અને એક્સરસાઇઝ સેટલમેન્ટ પર તેમની જવાબદારીઓના સંદર્ભમાં તેમના બધા ટીએમએસ/ક્લાયન્ટ્સમાં નેટ કરવામાં આવે છે.

ફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટનું સેટલમેન્ટ

ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટમાં બે પ્રકારના સેટલમેન્ટ હોય છે, માર્કટુમાર્કેટ (એમટીએમ) સેટલમેન્ટ જે દરરોજ સતત આધા ધરાવે છે અને અંતિમ સેટલમેન્ટ જે ભવિષ્યના કોન્ટ્રેક્ટના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે થાય છે.

MTM સેટલમેન્ટ :

દરેક સભ્ય માટે બધા ફ્યુચરના કોન્ટ્રેક્ટ દરરોજના અંતે સંબંધિત ફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટની દૈનિક સેટલમેન્ટ કિંમતમાં માર્ક ટુમાર્કેટ (એમટીએમ) કરવામાં આવે છે. નફા/નુકસાનની ગણતરી વચ્ચેના તફાવત તરીકે કરવામાં આવે છે :

  1. દિવસ દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવેલા કોન્ટ્રેક્ટ માટે ટ્રેડ કિંમત અને દિવસના સેટલમેન્ટની કિંમત, પરંતુ સ્ક્વેર અપ નથી.
  2. પાછલા દિવસના સેટલમેન્ટ કિંમત અને આગળના કરારો માટે વર્તમાન દિવસની સેટલમેન્ટ કિંમત
  3. દિવસ દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવેલા કરારો માટે ખરીદ કિંમત અને વેચાણની કિંમત. ટેબલ 8.6 સભ્ય માટે એમટીએમ ગણતરી સમજાવે છે. આજના કોન્ટ્રેક્ટ માટેની સેટલમેન્ટ કિંમત 105 હોવી જોઈએ.

દિવસના અંતે એમટીએમની ટેબલ કમ્પ્યુટેશન

ટ્રેડની વિગતો ક્વૉન્ટિટી MTM ખરીદેલ/વેચાણ સેટલમેન્ટ કિંમત એમટીએમ
અગાઉના દિવસથી આગળ લાવ્યું 100@100 105 500
ખરીદેલા દિવસ દરમિયાન ટ્રેડ કરેલ છે 200@100 100@102 102 200
ઓપન પોઝિશન (સ્ક્વેર અપ નથી) 100@100 105 500
કુલ 1200

ઉપરોક્ત ટેબલ વિવિધ સ્થિતિઓ પર એમટીએમ આપે છે. આગળ વધારેલ કોન્ટ્રેક્ટ પર એમટીએમ છે તે છે પાછલા દિવસના સેટલમેન્ટ કિંમત રૂ. 100 અને આજના સેટલમેન્ટ કિંમત રૂ. 105 વચ્ચેનો તફાવત છે. તેથી સ્થિતિના કારણે આગળ વધીને, એમટીએમ રૂપિયા 500 નો નફો દર્શાવે છે. દિવસ દરમિયાન અમલમાં મુકવામાં આવેલા કરારો માટે, ખરીદી કિંમત અને વેચાણની કિંમત વચ્ચેનો તફાવત એમટીએમને નક્કી કરે છે. ઉદાહરણમાં, દિવસ દરમિયાન @ રૂપિયા 100 અને 100 એકમો વેચાયેલ @ રૂપિયા 102 અને 200 એકમો ખરીદવામાં આવે છે. તેથી દિવસ દરમિયાન બંધ થયેલી સ્થિતિ માટે એમટીએમ રૂપિયા 200 નો નફો દર્શાવે છે. છેવટે, દિવસ દરમિયાન વેપાર કરારોની ખુલ્લી સ્થિતિ, દિવસના સેટલમેન્ટ કિંમત પર માર્જિન કરવામાં આવે છે અને એમટીએમ એકાઉન્ટમાં રૂપિયા 500નોનફો જમા કરવામાં આવે છે.

તેથી MTM એકાઉન્ટ રૂપિયા. 1200 નો નફા દર્શાવે છે.

જે સીએમએસને નુકસાન છે તેને માર્કટુમાર્કેટ (એમટીએમ) નુકસાનની રકમ રોકડમાં ચૂકવવી પડશે જે એમટીએમ નફો કર્યો હોય તેવા સેમીને પરિવર્તિત છે. આને દૈનિક માર્કટુમાર્કેટ સેટલમેન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. સીએમએસ તેમના દ્વારા ક્લિયરિંગ અને સેટલ કરવામાં આવતા દૈનિક એમટીએમ નફા/નુકસાનને એકત્રિત અને સેટલ કરવા માટે જવાબદાર છે. તેવી રીતે, ટીએમએસ આગામી દિવસે તેમના ગ્રાહકો પાસેથી/તેમના ગ્રાહકોને નુકસાન/નફા મેળવવા/ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. માર્કટુમાર્કેટ સેટલમેન્ટના પેઇન અને પેઆઉટ ટ્રેડ ડેના દિવસે અસર કરવામાં આવે છે.

જો ફ્યુચરમાં કોઈ કોન્ટ્રેક્ટ દિવસે વેપાર કરવામાં આવે અથવા છેલ્લા અડધા કલાક દરમિયાન વેપાર કરવામાં આવે, તો નીચેના ફોર્મ્યુલા મુજબથિયોરેટિકલ સેટલમેન્ટ કિંમતની ગણતરી કરવામાં આવે છે:

એફ = સર્ટ

દૈનિક સેટલમેન્ટ કમ્પ્યુટેશન પૂર્ણ થયા પછી, બધી ઓપન પોઝિશન દૈનિક સેટલમેન્ટ કિંમત પર રિસેટ કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિઓ આગામી દિવસ માટે ઓપન પોઝીશન બની ગઈ છે.

ફ્યુચર માટે અંતિમ સેટલમેન્ટ :

ફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટની પૂર્ણાવૃત્તિના દિવસે, ટ્રેડિંગ કલાકોના બંધ થયા પછી NSCCL અંતિમ સેટલમેન્ટ કિંમતમાં એક સેમીના તમામ સ્થિતિઓને દર્શાવે છે છે અને પરિણામે નફો/નુકસાન રોકડમાં સેટલ કરવામાં આવે છે. અંતિમ સેટલમેન્ટ નુકસાન/નફાની રકમ સંબંધિત સેમીના ક્લિયરિંગ બેંક એકાઉન્ટમાં કોન્ટ્રેક્ટના સમાપ્તિ દિવસના દિવસે ડેબિટ/ક્રેડિટ કરવામાં આવે છે.

ફ્યુચર સેટલમેન્ટની કિંમત

ટ્રેડિંગ દિવસ પર દૈનિક સેટલમેન્ટ કિંમત દિવસે સંબંધિતફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટની બંધ કિંમત છે. ફ્યુચર કોન્ટ્રેક્ટની અંતિમ કિંમતની ગણતરી હાલમાં એનએસઈના એફ એન્ડ સેગમેન્ટમાં કરારના છેલ્લા અડધા કલાકમાં વેઈટેજ એવરેજ પ્રાઈઝ તરીકે કરવામાં આવે છે. અંતિમ સેટલમેન્ટ કિંમત એનએસઈના મૂડી બજાર ક્ષેત્રમાં, કોન્ટ્રેક્ટના છેલ્લા વેપાર દિવસે સંબંધિત અંતર્ગત અનુક્રમણિકા/સુરક્ષાની અંતિમ કિંમત છે.

ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટના સેટલમેન્ટ

 ઓપ્શનમાં બે પ્રકારના સેટલમેન્ટ હોય છે, દૈનિક પ્રીમિયમ સેટલમેન્ટ અને અંતિમ એક્સરસાઇઝ સેટલમેન્ટ હોય છે.

દૈનિક પ્રીમિયમ સેટલમેન્ટ

ખરીદનાર તેના દ્વારા ખરીદેલા વિકલ્પો તરફ પ્રીમિયમ ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. તે રીતે, ઓપ્શનના વિક્રેતા તેના દ્વારા વેચાયેલા ઓપ્શન માટે પ્રીમિયમ પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર છે.

ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ અને પ્રીમિયમ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી રકમ દરેક ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ માટે દરેક ગ્રાહક માટે ચૂકવવાપાત્ર ચોખ્ખી પ્રીમિયમ અથવા પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી રકમની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

અંતિમ કવાયત સેટલમેન્ટ

ઓપ્શનની પૂર્ણાવૃત્તિના ટ્રેડિંગ કલાકોની નજીક પર હાજર તમામ ઓપન સ્ટ્રાઇક કિંમતના ઓપ્શન માટે અંતિમ કવાયત સેટલમેન્ટ અસર કરવામાં આવે છે. આવી તમામ લાંબી સ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તે શ્રેણી સાથે ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટમાં શોર્ટ પોઝીશન માટે આપોઆપ સોંપવામાં આવે છે, તેના આધારે. જે રોકાણકાર એક્સપાઈઝી ડેટપર કન્સીમાં લાંબા સમય માટે ઓપ્શન ધરાવે છે તેમને રોકાણકાર પાસેથી ઓપ્શનના પ્રત્યેક એકમ દીઠ કવાયત સમાધાન મૂલ્ય પ્રાપ્ત થશે જે ઓપ્શન પર શોર્ટ પોઝીશન હોય છે.

કવાયત પ્રક્રિયા જે સમયગાળા દરમિયાન કોઈ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકાય તે સમયગાળા પર આધારિત છે. એનએસઇ પર, સિક્યોરિટીઝ પરના ઇન્ડેક્સ ઓપ્શન અને ઓપ્શન યુરોપિયન શૈલી છે, એટલે કે ઓપ્શન ફક્ત સમાપ્તિ દિવસે ઑટોમેટિક અભ્યાસને આધિન છે, જો તે પૈસામાં હોય. સ્વયંસંચાલિત કવાયતનો અર્થ છે કે કોન્ટ્રેક્ટની પૂર્ણાવૃત્તિના દિવસે એનએસસીસીએલ દ્વારા તમામ કરન્સીના ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં આવા ઓપ્શનના ખરીદદારે કવાયતની સૂચના આપવાની જરૂર નથી.

એક્સરસાઇઝ સેટલમેન્ટ કમ્પ્યુટેશન

ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટના કિસ્સામાં, પૈસાની સ્ટ્રાઇકપ્રાઈઝમાં તમામ ઓપન પોઝિશનના પૂર્ણાવૃત્તિના દિવસે આપોઆપ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને રેન્ડમનાઆધારેતે સિરીઝ સાથે ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટની શોર્ટ પોઝિશન માટે સોંપવામાં આવે છે. અંતિમ કવાયત એનએસસીસીએલ દ્વારા ઑપ્શન કોન્ટ્રેક્ટની પૂર્ણાવૃત્તિનાદિવસે, પૂરા થતા મહિનામાં ઓપ્શન કરારમાં તમામ ઓપન લોંગ ઇનમની સ્થિતિઓ માટે ઑટોમેટિક રીતે અસર કરવામાં આવે છે. કવાયત સેટલમેન્ટ કિંમત સંબંધિત ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટના સમાપ્તિના દિવસે અંતર્ગત (સૂચકાંક અથવા સુરક્ષા)ની બંધ કિંમત છેસેટલમેન્ટ મૂલ્ય સ્ટ્રાઈક પ્રાઈઝ અને સંબંધિત ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટના અંતિમ સેટલમેન્ટ કિંમત વચ્ચેનો તફાવત છે. કૉલઓપ્શન માટે ખરીદદાર દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી કવાયત સેટલમેન્ટ મૂલ્ય અંતિમ સેટલમેન્ટ કિંમત અને ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા દરેક એકમની સ્ટ્રાઇક પ્રાઈઝ વચ્ચેનો તફાવત છે, જ્યારે પુટ ઓપ્શન માટે તે  સ્ટ્રાઈક પ્રાઈઝ અને ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટ દ્વારા કરાયેલા દરેક એકમ માટે અંતિમ સેટલમેન્ટ કિંમત વચ્ચે તફાવત છે. ઓપ્શનના ક્વોટના સેટલમેન્ટ હાલમાં કેશમાં ચુકવણી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને સિક્યોરિટીઝની ડિલિવરી દ્વારા નથી.

ઓક્સરાઈઝ કોન્ટ્રેક્ટ દરેક એકમ માટે ચોક્કસ સેટલમેન્ટ મૂલ્યની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:

કૉલના ઓપ્શન = કવાયતના દિવસે સુરક્ષાની અંતિમ કિંમતહડતાળની કિંમત

ઓપ્શન = સ્ટ્રાઈક પ્રાઈઝકવાયતના દિવસે સુરક્ષાની અંતિમ કિંમત

અંડરલાઇંગ સિક્યોરિટીની અંતિમ કિંમત સમાપ્તિ દિવસે લેવામાં આવે છે. કવાયત સેટલમેન્ટ મૂલ્ય સંબંધિત સેમીએસ ક્લિયરિંગ બેંક એકાઉન્ટમાં T + 1 દિવસ (t = કવાયતની તારીખ) પર ડેબિટ/ક્રેડિટ કરવામાં આવે છે.

સંસ્થાકીય સોદાઓના સમાધાન માટે વિશેષ સુવિધા

એનએસસીસીએલ કોઈપણ ટીએમ દ્વારા વેપારને ચલાવવા માટે સંસ્થાઓ/વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (એફઆઈઆઈ)/મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરેને વિશેષ સુવિધા આપે છે, જેને તેમના પોતાના દ્વારા સ્પષ્ટ અને સમાધાન કરી શકાય છે. આવા એકમોને કસ્ટોડિયલ પાર્ટીસિપન્ટ્સ(સીપીએસ) કહેવામાં આવે છે. સુવિધાનો લાભ લેવા માટે, સીપીને તેમની સંસ્થાએ દ્વારા એનએસસીસીએલ સાથે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. કોઈપણ ટીએમ દ્વારા ટ્રેડ ચલાવવા માટે એક વિશેષ સીપી કોડ સીપી ફંડ્સ વગેરેને ફાળવવામાં આવે છે, જેને તેમના પોતાના એકમ દ્વારા સ્પષ્ટ અને સમાધાન કરી શકાય છે. આવી એકમોને કસ્ટોડિયલ પાર્ટીસિપન્ટ્સ (સીપીએસ) કહેવામાં આવે છે. સુવિધાનો લાભ લેવા માટે, સીપીને તેમના સેમી દ્વારા એનએસસીસીએલ સાથે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. એનએસસીસીએલ દ્વારા સીપીને એક અનન્ય સીપી કોડ ફાળવવામાં આવે છે. કોઈપણ ટીએમ દ્વારા સીપી દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવતા તમામ વેપારોને ઑર્ડર પ્રવેશ સમયે વેપાર પ્રણાલી પર સંબંધિત ક્ષેત્રમાં સીપી કોડ હોવો જરૂરી છે. સીપીની વતી અમલમાં મુકવામાં આવેલા આવા વેપારોની તેમના પોતાના સેમી દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે (અને જેના દ્વારા ઑર્ડર દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તે ટીએમના સેમી નથી), ઑનલાઇન પુષ્ટિકરણ સુવિધા હોવા છતાં વેપાર દિવસે એનએસઈ દ્વારા નિર્દિષ્ટ સમયની અંદર. આવા સમય સુધી સંબંધિત સીપીના સેમી દ્વારા વેપારની પુષ્ટિ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી, તેને ટીએમના વેપાર અને ટીએમના સેટલમેન્ટની જવાબદારી માનવામાં આવે છે. સંબંધિત સીપીના સેમી દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવે તે પછી, આવા ગ્રાહકોના ગ્રાહકોના સોદાને હટાવવા અને સમાધાન કરવા માટે આવા સેમી જવાબદાર છે. એફઆઈઆઈને તેમના માટે અને તેમના ઉપખાતાંઓ માટે સૂચવેલ સ્થિતિની મર્યાદાઓનું પાલન કરવા અને સમાધાન અને અહેવાલ માટે નિર્ધારિત પ્રક્રિયાને અનુપાલન કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. એફઆઈઆઈ/એક સબએકાઉન્ટ, એક્સચેન્જના એફ એન્ડ સેગમેન્ટમાં ટ્રેડ કરવા ઇચ્છતા હોઈ શકે છે, તે માટે એનએસસીસીએલ તરફથી ફાળવવામાં આવેલ એક અનન્ય કસ્ટોડિયલ પાર્ટીસિપેન્ટ (સીપી) કોડ મેળવવાની જરૂર છે. એફઆઈઆઈ/એસયુબીએકાઉન્ટ કે જેને એનએસસીસીએલ દ્વારા એક અનન્ય સીપી કોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, તેને ફક્ત એફ એન્ડ સેગમેન્ટમાં ટ્રેડ કરવાની પરવાનગી છે.