ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಏಕೆಕುಸಿದಿದೆ?

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು, ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ.ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, “ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಕುಸಿದಿದೆ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ.

ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?ಇದು ಉತ್ತಮವೇ?ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?ಉತ್ತರವುನೀವುಅದನ್ನುಹೇಗೆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿಎಂಬುದರಮೇಲೆಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದರೆಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಹೂಡಿಕೆಯುಒಂದುನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಟ್ಟದಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆಬರುತ್ತದೆ.ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದುಹೂಡಿಕೆದಾರರುಒಂದುದಿನಆಮೂಲಾಗ್ರ ಲಾಭವನ್ನುಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಮತ್ತುಇನ್ನೊಂದುದಿನಗಮನಾರ್ಹನಷ್ಟವನ್ನುಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಹೂಡಿಕೆದಾರರುಹೊಂದಿರುವದೊಡ್ಡಕಾಳಜಿಯುಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಕುಸಿತಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಮತ್ತುಅವುಗಳುತಮ್ಮಹೂಡಿಕೆಗಳಮೇಲೆಹೇಗೆಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆಎಂದು.

ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ,

ಸ್ಟಾಕ್ಬೆಲೆಗಳುಬದಲಾಗಲುಕಾರಣವೇನು?

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರರ್ಥ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದುಸ್ಟಾಕ್ಅನ್ನುಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಜನರಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಹೆಚ್ಚುಮಾರಾಟಮಾಡುವಜನರಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ.ಇದು ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ಟಾಕ್ಅನ್ನುಖರೀದಿಸಲುಅಥವಾಮಾರಾಟಮಾಡಲುಕಾರಣಗಳನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುಸವಾಲಿನಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗೆಯಾವಸುದ್ದಿಗಳುಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆಮತ್ತುಯಾವಸುದ್ದಿಗಳುನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆಎಂಬಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಮೇಲೆಇದುಇರುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿಹೂಡಿಕೆದಾರರುಅದನ್ನುಎದುರಿಸಲುಆಲೋಚನೆಗಳುಮತ್ತುತಂತ್ರಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುವಸಂಕೀರ್ಣಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆಷೇರುಗಳಮೇಲಿನಮತ್ತುಕೆಳಮುಖದಚಲನೆಯುಹೂಡಿಕೆದಾರರುಕಂಪನಿಮತ್ತುಅದರಮೌಲ್ಯದಬಗ್ಗೆಏನುಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಎಂಬುದನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಗಳಿಕೆ.ಸರಳವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಬೆಲೆಮತ್ತುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯುಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿಸಾಗುತ್ತಿದೆಎಂಬುದರಮೇಲೆಹಲವಾರುಇತರಅಂಶಗಳುಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತವೆ.ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಅಂಶಗಳಹೊರತಾಗಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ವಿದೇಶಿಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕಹಣಕಾಸುಮತ್ತುಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದಷೇರುಗಳಬೆಲೆಗಳುಸಹಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಮೇಲೆಉಳಿಯಲುಹೂಡಿಕೆದಾರರುಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನುಗಮನಿಸಬೇಕು.ನಷ್ಟವನ್ನುತಪ್ಪಿಸಲುಸಹಾಯಮಾಡುವನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುಈಮಾಹಿತಿಯುಅವರನ್ನುಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಾಗ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದುಅಥವಾಎರಡುದಿನಗಳಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಷೇರುಗಳಬೆಲೆಗಳುತೀವ್ರವಾಗಿಕುಸಿದಾಗಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಕುಸಿತಎಂದುಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭರವಸೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮೇಲೇರುತ್ತವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಕ್ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಕುಸಿತವುಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳುಮತ್ತುಹಣಕಾಸುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಕಳಪೆಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು.ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (NSE) ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ (BSE) ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರುಆಧಾರವಾಗಿರುವಅಂಶಗಳುಸ್ಟಾಕ್ಮಾರುಕಟ್ಟೆಕುಸಿಯಲುಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.ಕೆಳಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 1. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು – ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ, ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ರಾರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಾಚೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲು, ಈ ಅಂಶಗಳು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು.
 2. ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ- ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆದರೆ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಅದು ಆ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೂರೈಕೆಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಷೇರು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾದಾಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
 3. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು – ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರುಮತ್ತುಅವರಹೆಚ್ಚುಮಹತ್ವದಹೂಡಿಕೆಗಳುಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಹಠಾತ್ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನುಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿಷೇರುಗಳಲ್ಲಿತೀವ್ರಚಂಚಲತೆಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಆರ್ಥಿಕತೆಯುಬೆಳೆದಾಗಅಥವಾಕುಸಿತಗೊಂಡಾಗ, ಅದುಆಕಂಪನಿಯಷೇರುಗಳಮೇಲೆಗಮನಾರ್ಹಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಮೇಲೆಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಿದೇಶಿವಿನಿಮಯವುಕುಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರುಎಲ್ಲೆಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿಭಾರತದಲ್ಲಿಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಚಲನೆಯನ್ನುಸೃಷ್ಟಿಸಲುಅದರಅಲೆಗಳನ್ನುನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕುಸಿತವು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 4. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು – ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಯುದ್ಧ, ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಭಯಪಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

  1. ಶಾಂತರಾಗಿರಿ: ಹೌದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತವು ಅಪಾರವಾದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ: ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಸಿತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರಲು ಕಾಯುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಸಿತ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯಾವಾಗ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕುಸಿತದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳು

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅದರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಇಂದು, ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಕುಸಿತಗಳ ನಂತರ ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

 • 1992:. 1992 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಕುಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹಗರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 2004:. ಇದು ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಪರಿಣಿತರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುತಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
 • 2007: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕುಸಿತವು 2009 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
 • 2008: ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಕುಸಿತವು ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು.
 • 2015-2016: 2015 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೋಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆತ ಪಡೆಯಿತು, ಅದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಷೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ಹಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡವು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಏರಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ; ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಸಿತವು ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ ಅವು ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಯಪಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತವು ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನವಿರಲಿ.