ಬೆಳವಣಿಗೆ V/S ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೂಡಿಕೆ: ಯಾವು ದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು?

ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಶೈಲಿ ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು, ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.

 

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗುಂಪು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ರಾಗಲು, ಎರಡರ ನಡು ವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗ ಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರುಗಳು ಯಾವುವು?

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ ಬಂದವು, ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿ ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಇತಿಹಾಸ ವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗಳು 

ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾಖಲೆ 

ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಗಳು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.  

ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಸುವ ಅಪಾಯ ವೆಂದರೆ ಅವು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗಿ ಕುಸಿಯ ಬಹುದು

ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ಯಾವುವು?

ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಯುತ ಬೆಲೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಮೂಲ ಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು

ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ

ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪ ನಿಯ ಷೇರು ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೀರ್ಸ್ ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ

ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದರಿಂದ ಷೇರು ಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ

ಷೇರು ಗಳು ತಿರುಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಷೇರು ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.   

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಲಿಕೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗ ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ  ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಇತರರಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆದಾಯ ವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.   ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಯುತ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಷೇರು ಗಳು ದೃಢವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.  
ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಷೇರು ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ವಗೊಂಡ ಕಂಪನಿ ಗಳ ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.  
ಗಮನ  ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು. ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಗಳು.
ರಿಸ್ಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಷೇರು ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿಧಾನವಾದಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಾಗಬಹುದು ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಚು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳು ಅವುಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ದುಬಾರಿ ಯಾಗಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಶೂಟರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾರಿಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ.  
ಸ್ಟಾಕ್ ಚಲನೆ  ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಚಲನೆ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕೀಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿ೦ದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ.   ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಚಂಚಲತೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.  
P/E ಅನುಪಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಷೇರು ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳು ಕಡಿಮೆ P/E ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
P/B ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ?

ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರ ಪಯಣ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು, ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸಮಯದ ಹಾರಿಜಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶ ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ

ನೀವು ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿ ಕೆಯ ಹಾರಿಜಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹಸಿ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಿತ ರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗೋಚರತೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಗಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ

ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಂತ್ರವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೀರಿಸದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಷೇರು ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡೂ ಶೈಲಿ ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆದಾಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಶೈಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ.