પાનકાર્ડ પાત્રતા

પાનકાર્ડ પાત્રતા માપદંડ અરજદારની શ્રેણીના આધારે બદલાય છે. તમે જે શ્રેણી સાથે સંબંધ ધરાવો છો તેની અનુસાર પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવાની પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ શોધો.

આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ પાનકાર્ડ એ વ્યક્તિઓ અથવા કોર્પોરેશનો વિશેની કર સંબંધિત માહિતી સંગ્રહિત કરવા માટે એક કેન્દ્રિય પદ્ધતિ છે. માહિતી એક જ નંબર સામે સંગ્રહિત હોવાથી, પાનકાર્ડ ક્રમાંક દરેક માટે અનન્ય છે.

ભારતમાં, તમામ વ્યક્તિઓ અને બિન-વ્યક્તિગત સંસ્થાઓને નાણાકીય સેવાઓમાં ભાગ લેવા અને તેનો લાભ લેવા માટે પાનકાર્ડની આવશ્યકતા પડે છે. જો કે, અરજી નકારવામાં ન આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમારે પાનકાર્ડ માટે અરજી કરતા પહેલા પાત્રતાના માપદંડો તપાસવા આવશ્યક છે. આ લેખ પાનકાર્ડની પાત્રતા, ઉંમર અને  પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજોની ચર્ચા કરે છે .

ભારતીય નાગરિકો માટે પાનકાર્ડની પાત્રતા

ભારત સરકારની અનુસાર, નીચેની વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે  પાનકાર્ડની આવશ્યકતા હોય છે.

વ્યક્તિઓ: ભારતીય નાગરિકો ઓળખનો પુરાવો, જન્મ તારીખનો પુરાવો અને સરનામાનો પુરાવો જેવા આવશ્યક દસ્તાવેજો જમા કરીને પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે.

હિંદુ અવિભાજિત કુટુંબ (એચયુએફ): એચયુએફ ના વડાના નામે પાનકાર્ડ જારી કરી શકાય છે. ઓળખનો પુરાવો, જન્મ તારીખ અને સરનામાના પુરાવા જેવા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને, એચયુએફ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે. વધુમાં, તેઓએ તેમના પિતાનું નામ, સહભાગીઓના નામ અને સરનામાં અને તમામ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરતું સોગંદનામું પણ આપવું પડશે.

સગીર: સગીર પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકતા નથી. જો કે, સગીર બાળકના માતા-પિતા બાળક વતી અરજી કરી શકે છે. સગીરો માટે પાનકાર્ડ ફરજિયાત છે જો તેઓ મિલકત માટે નીમેલો માણસ હોય અથવા તેમના માતાપિતા તેમના માટે રોકાણ કરવા માંગતા હોય.

માનસિક વિકલાંગ વ્યક્તિ: માનસિક રીતે અશક્ત વ્યક્તિનો પ્રતિનિધિ તેમના વતી પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે.

કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિ: જો મૂલ્યાંકનકર્તા આમાંની કોઈ પણ શ્રેણી હેઠળ ન આવે, તો તેને કૃત્રિમ ન્યાયિક વ્યક્તિ ગણવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિઓ તેમના સરકારી નોંધણી પ્રમાણપત્ર જમા કરીને પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે.

અહીં પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજોની યાદી છે.

ઓળખનો પુરાવો: ઓળખ સાબિતી દસ્તાવેજોની મંજૂર સૂચિમાં સામેલ છે:

 • પાસપોર્ટ અથવા ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ (પીઆઈઓ) કાર્ડ
 • કરદાતા ઓળખ નંબર (ટીઆઈએન) અથવા નાગરિક ઓળખ નંબર (સીઆઈએન)
 • દેશના વાણિજ્ય દૂતાવાસ અથવા વિદેશમાં અનુસૂચિત ભારતીય બેંક શાખાના અધિકૃત અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર

સરનામાનો પુરાવો: નીચેના દસ્તાવેજો સરનામાના પુરાવા તરીકે જમા કરી શકાય છે:

 • પાસપોર્ટ/ ભારતના પ્રવાસી નાગરિક (ઓસીઆઈ)/ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ (પીઆઈઓ)
 • વિદેશ મંત્રાલય અથવા દૂતાવાસ દ્વારા માન્ય ટીઆઈએન અથવા સીઆઈએન
 • બેંક ખાતાનું નિવેદન
 • બિન-નિવાસી બાહ્ય (એનઆરઈ) ખાતાનું નિવેદન
 • નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
 • રહેણાંક પ્રમાણપત્ર

પાનકાર્ડ વય મર્યાદા:

 • પાનકાર્ડ માટે લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ છે
 • સગીરના માતા-પિતા પણ બાળક વતી અરજી કરી શકે છે
 • પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે કોઈ ઉચ્ચ મર્યાદા નથી

ભારતીય કંપનીઓ માટે પાત્રતા માપદંડ

ભારતીય કંપનીઓ, ટ્રસ્ટો, ભાગીદારી પેઢીઓ, મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી વગેરે પણ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે. અહીં એવી સંસ્થાઓની યાદી છે જે પાનકાર્ડ મેળવવા માટે પાત્ર છે.

કંપનીઓ: રાજ્ય નોંધણીની કંપનીઝમાં નોંધાયેલી ભારતીય કંપનીઓ પણ રાજ્ય નોંધણી કચેરીમાંથી આવશ્યક દસ્તાવેજો અને પ્રમાણપત્રો રજૂ કરીને પાનકાર્ડ મેળવી શકે છે.

સ્થાનિક સત્તાધિકારીઓ: સ્થાનિક સરકારો સહિત સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ પણ પાનકાર્ડ મેળવી શકે છે.

મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી (એલએલપી): એલએલપી ફર્મ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે. તેઓએ એલએલપીના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે.

ભાગીદારી પેઢીઓ: ભારતીય ભાગીદારી પેઢીઓએ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવા માટે પેઢીઓના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જારી કરાયેલ તેમની નોંધણી નકલ અથવા તેમની ભાગીદારી ખતની નકલ જમા કરવી આવશ્યક છે.

ટ્રસ્ટ: જે ટ્રસ્ટ આવકવેરો ભરવા માટે જવાબદાર છે તેઓ પણ સરકાર પાસેથી પાનકાર્ડ મેળવી શકે છે. તેઓએ દાન આયુક્ત દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી નંબરનું પ્રમાણપત્ર અને ખત જમા કરવાની આવશ્યકતા હોય છે.

વ્યક્તિઓનું સંગઠન: પાનકાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે સંગઠનોએ તેમનું નોંધણી પ્રમાણપત્ર જમા કરવું આવશ્યક છે.

વિદેશી નાગરિકો માટે પાનકાર્ડની પાત્રતા

વિદેશી નાગરિકો કે જેઓ ભારતમાં નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માંગે છે તેઓએ પણ પાનકાર્ડ માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે. તેઓએ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે ફોર્મ 49એએ ભરવાની અને તમામ આવશ્યક દસ્તાવેજો જમા કરવાની આવશ્યકતા હોય છે.

વિદેશી ઉમેદવારોએ નીચેના પાત્રતા માપદંડોને સંતોષવા આવશ્યક છે:

ઓળખનો પુરાવો

 • પાસપોર્ટ, ભારતીય મૂળની વ્યક્તિ અથવા ભારતના વિદેશી નાગરિકનું પ્રમાણપત્ર
 • કરદાતા ઓળખ નંબર અથવા નાગરિક ઓળખ નંબર
 • દેશના વાણિજ્ય દૂતાવાસ અથવા વિદેશમાં અનુસૂચિત ભારતીય બેંક શાખાના અધિકૃત અધિકારીનું ધ્યાન

રહેઠાણનો પુરાવો

 • પાસપોર્ટ/ ઓસીઆઈ/પીઆઈઓ
 • ટીઆઈએન અને સીઆઈએન જારી કરવામાં આવે છે અને વિદેશ મંત્રાલય અથવા ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા હાજરી આપવામાં આવે છે
 • બેંક ખાતાનું નિવેદન
 • બિન-નિવાસી બાહ્ય ખાતાનું નિવેદન
 • પોલીસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા વિદેશી વ્યક્તિઓને જારી કરાયેલ નિવાસનું પ્રમાણપત્ર/ પરવાનગીપત્ર
 • વિદેશી નોંધણી કાર્યાલય દ્વારા જારી કરાયેલ ભારતીય સરનામું ધરાવતું નોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • વિઝા મંજૂર અથવા નિમણુંક પત્રની નકલ
 • સરનામાના પુરાવા તરીકે ભારતીય નિયોક્તા દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર

કોને પાનકાર્ડની આવશ્યકતા નથી?

ભારતીય વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ, વિદેશી વ્યક્તિઓ અને વિદેશી કંપનીઓ જો તેઓ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તો તેમને પાનકાર્ડ મેળવવાની જરૂર છે. જો કે, ફરજિયાત પાનકાર્ડ આવશ્યકતાઓમાંથી છૂટ મેળવતા લોકોની અમુક શ્રેણીઓ છે.

 • સગીરો કે જેઓ કોઈ આવક મેળવતા નથી અને આવકવેરો ચૂકવવા માટે જવાબદાર નથી
 • બિન-નિવાસી ભારતીયોને ચોક્કસ વ્યવહારો માટે પાન કાર્ડની જરૂર નથી
 • જે વ્યક્તિઓની આવક આવકવેરા થ્રેશોલ્ડથી ઓછી છે. તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે પાનકાર્ડને બદલે ફોર્મ 16 બનાવી શકે છે.

અંતિમ શબ્દો

પાનકાર્ડ એ રોકડ પ્રવાહ અને પ્રવાહ તેમજ કર અનુપાલનને ટ્રેક કરવા માટે જરૂરી એક ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. પાનકાર્ડની યોગ્યતા અને પાનકાર્ડની વય મર્યાદાના જ્ઞાનથી સજ્જ, તમે હવે તમારા પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો.

FAQs

પાનકાર્ડની વય મર્યાદા કેટલી છે?

પાનકાર્ડ પાત્રતાની ઉંમર નીચે મુજબ છે:

 • અરજદાર માટે ન્યૂનતમ વય જરૂરિયાત 18 વર્ષ છે
 • પાનકાર્ડમાં અરજી માટે કોઈ ઉચ્ચ વય મર્યાદા નથી.

પાનકાર્ડ અરજીઓ માટે ન્યૂનતમ વય કેટલી છે?

ન્યૂનતમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ છે. સગીરોના માતા-પિતા પણ તેમના વતી પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે.

શા માટે પાનકાર્ડ મહત્વનું છે?

કરદાતાઓ માટે પાનકાર્ડ આવશ્યક છે. તે નાણાંના પ્રવેશ અને જાવક સંબંધિત તમામ રેકોર્ડ્સ સંગ્રહિત કરે છે. કર ભરવા, કર રિફંડ મેળવવા અને આવકવેરા વિભાગ સાથે વાતચીત કરવા માટે તે ફરજિયાત દસ્તાવેજ છે. 

કોને પાન કાર્ડની આવશ્યકતા હોય છે?

નીચેની શ્રેણીઓ માટે પાનકાર્ડ ફરજિયાત છે:

 • વ્યક્તિઓ
 • કંપનીઓ
 • વિદેશી વ્યક્તિઓ
 • વિદેશી કંપનીઓ