ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು SEBI ಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು.

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ,

 • ಇದುಸ್ಟಾಕ್ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳುಯಾವುದೇಅನ್ಯಾಯದಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿತೊಡಗುವುದನ್ನುನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದುಕ್ಲೈಂಟ್ಅಧಿಕೃತವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಬೇರ್ಪಡುವಂತೆಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 • ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಪಾರ್ಟಿಯು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು
 • ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಅದರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಹಿತೆ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವು, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ,

 • ಕಮಿಷನ್ ಪೇ-ಔಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕು
 • ಅಧಿಕೃತವ್ಯಕ್ತಿನಡೆಸಿದವಹಿವಾಟಿನಮೌಲ್ಯದಆಧಾರದಮೇಲೆಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗರಿಷ್ಠಶೇಕಡಾವಾರುಕಮಿಷನ್ಅನ್ನುಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
 • ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೆಬಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಇದು
 • ಅಧಿಕೃತವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಬ್ರೋಕಿಂಗ್ಹೌಸ್ಪರವಾಗಿಮಾತ್ರಭದ್ರತಾವ್ಯವಹಾರವನ್ನುಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು
 • ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ದೃಢೀಕರಣ ಮೆಮೊ, ನಿಧಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ, ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 • ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.
 • ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯವು ಪರಿಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು
 • ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು, ಅನುಸರಣೆ ಕಚೇರಿ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ SEBI ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ (ಮೊದಲು ಸಬ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಂಜಲ್ ಒನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.