ಭಾರತ VIX ಎಂದರೇನು?

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಲು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ? ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೇನು?

ಆರಂಭವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಭದ್ರತಾ ಬೆಲೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಚಂಚಲತೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಪ್ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು

ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಏನು? ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

– ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು

– ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

– ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಅಪ್ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಭಾರತದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎನ್ಎಸ್ (NSE) ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಲೆಯ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಅಂಶಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯದ ಅಂಶಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ VIX ಅನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, 1993 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ VIX ಎಂದರೇನು?

ಇಂಡಿಯಾ VIX ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೊನಿಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ, ಅಪಾಯಮುಕ್ತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ. VIX ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೊರಗಡೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

VIX ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ VIX ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದರರ್ಥ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸರಿ, VIX ಮೌಲ್ಯ 15. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ +15 ಮತ್ತು -15 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಥಿಯೋರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, VIX 15 ಮತ್ತು 35 ನಡುವೆ ಒಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 15 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವು 35 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು VIX ನೆಗಟಿವ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ VIX 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ NIFTY ಏರಿತು.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ VIX ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಭಾರತ VIX ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ VIX ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ VIX ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ VIX ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರರ್ಥ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೂರ್ವಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 2014 ರಿಂದ ಭಾರತದ VIX ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಭಾರತ VIX ಮೌಲ್ಯವು 50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 40% ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 8000 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆನಪಿಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ VIX ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇಂಡಿಯಾ VIX ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಬಿಗಿಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ VIX 15-35 ನಡುವೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ VIX ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಇರಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

VIX ಸುತ್ತ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು 

VIX 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವಧಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೂಚ್ಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಶನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂದು ಅದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದಿನದ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬದಲಾದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, VIX ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೆವರೇಜ್ ಅನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ VIX ಯು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಡಲು ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ, ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಡಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್  ತಂತ್ರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ VIX ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ನೆಗಟಿವ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. VIX ಆರಂಭದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, VIX ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್-ಎ-ವಿಸ್. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತ VIX ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಖರಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, VIX ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ VIX ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣದ ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಬಹುದು.  

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟರ್ಗಳು VIX ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು  ರೈಟರ್ ABC ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 310 ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ರೂ. 275 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುವ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 3000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 230 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ನಷ್ಟ

ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ₹ 275

ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆ ₹ 230

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹ 10

ಅವರು ₹ (230+10) – ₹ 275 ಅಥವಾ ₹ 35 ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಲಾಟ್ಗೆ ರೂ. 105,000. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ VIX ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತರ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಭಾರತದ VIX ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

 

ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೇನು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಅದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಶನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತ VIX 2008 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನಿಫ್ಟಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. NSE ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತಿಂಗಳ ನಿಫ್ಟಿ ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತ VIX ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬಲವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ವಿಸ್.

ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತದ VIX 15-35 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಡಿಯಾ VIX ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ VIX ಅನ್ನುಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು, ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟರ್ಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ VIX ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು VIX ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ VIX ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಭಾರತ VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತ VIX ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳಪೆ ಭಾರತದ VIX ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತ VIX 15-35 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, 35 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯವು VIX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು?

ಭಾರತ VIX ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬಲವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಭಾರತ VIX ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, VIX ಬಿದ್ದಾಗ, ನಿಫ್ಟಿ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಫ್ಟಿ VIX ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಫ್ಟಿ VIXನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್  ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ವಿನಿಮಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.