ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವುದು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾದವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದುಸುದ್ದಿಯಾಗಿರಲಿಅಥವಾನಿಮ್ಮಕಚೇರಿಯಾಗಿರಲಿ, ಜನರುಅದರಏರಿಕೆಮತ್ತುಕುಸಿತವನ್ನುಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನುನೀವುಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಮತ್ತುಅದರಲಾಭಗಳಬಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುನೀವುಕೂಡಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಆದರೆಒಂದೇಒಂದುವಿಷಯವುನಿಮ್ಮನ್ನುತಡೆಯುತ್ತದೆ – ಮಾರುಕಟ್ಟೆಮತ್ತುಅದರಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಬಗ್ಗೆನಿಮ್ಮಜ್ಞಾನದಕೊರತೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು?

ಮೊದಲು – ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ‘ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ’ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ’. ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿವೆ – ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (IPO) ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತೃತಅವಧಿಗೆಷೇರುಗಳನ್ನುಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು.

ನೀವುಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾಹೂಡಿಕೆಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಗರೂಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವುಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲುಸಿದ್ಧವಿರುವಹಣವನ್ನುನೀವುಹೂಡಿಕೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿಮತ್ತುನಿಮ್ಮಜೀವನದಉಳಿತಾಯವನ್ನುಹೂಡಿಕೆಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಎಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿವೆ. 

ಈಗನೀವುಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಮೂಲಭೂತಅಂಶಗಳನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ\ ಬಗ್ಗೆಕಲಿಯುವುದುಹೇಗೆಎಂದುತಿಳಿಯಲುಇಲ್ಲಿಕೆಲವುಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ

ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದು. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಯಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಪ್ರಕಾರಗಳು, ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಉಚಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಓದುವುದುಯಾವತ್ತೂಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರಂಭಿಕಮತ್ತುಅನುಭವಿಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆಸಹಾಯಮಾಡುವಪುಸ್ತಕಗಳದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯಿದೆ.ಅನುಭವಪಡೆಯಲುಪುಸ್ತಕವನ್ನುಆರಿಸಿಮತ್ತುಅದರಲ್ಲಿಬಳಸಿದಭಾಷೆಸರಳವಾಗಿದೆಎಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸಲುನೀವುಸಮಯವನ್ನುವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪುಸ್ತಕಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿನಿಮ್ಮಗೆಳೆಯರನ್ನುಕೇಳಿಅಥವಾಸರಳವಾದಆನ್‌ಲೈನ್ಹುಡುಕಾಟವುನಿಮ್ಮಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಸರಿಯಾದಪುಸ್ತಕವನ್ನುಆಯ್ಕೆಮಾಡಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವುಹೆಚ್ಚುಹಣದವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆಮಾಹಿತಿಯನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಹಲವಾರು ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದಿರುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೇಖನಗಳಿವೆ. ವಾರೆನ್ಬಫೆಟ್‌ನಂತಹಹೂಡಿಕೆದಿಗ್ಗಜರಿಂದಹಿಡಿದುದೇಶದಾದ್ಯಂತಯಾದೃಚ್ಛಿಕಬ್ಲಾಗರ್‌ವರೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿನಿಮಗೆಮಾಹಿತಿಮತ್ತುನಿರ್ದೇಶನವನ್ನುನೀಡುವಲೇಖನವಿದೆ. ಬಫೆಟ್‌ನಂತಹಸಮೃದ್ಧವ್ಯಕ್ತಿಯಅನುಭವದಬಗ್ಗೆಓದುವುದುಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆಇತರಹವ್ಯಾಸಿಹೂಡಿಕೆದಾರರಅನುಭವಗಳಬಗ್ಗೆಓದುವುದುಅಷ್ಟೇಮುಖ್ಯ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಕೆಲವುಪ್ರಸಿದ್ಧಬರಹಗಾರರುಪ್ರಕಟಿಸಿದಲೇಖನಗಳಿಗೆಅಥವಾನಿರ್ದಿಷ್ಟವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿನೀವುಗೂಗಲ್ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ಮಾಡಬಹುದುಇದರಿಂದನೀವುಎಲ್ಲಾಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನುಪಡೆಯಬಹುದು.

ಜೊತೆಗೆಓದುವಗೆಳೆಯರನ್ನುಹುಡುಕಿ

ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಬಗ್ಗೆಕಲಿಯುವುದುತುಂಬಾಸವಾಲಿನಸಂಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆಓದುವಗೆಳೆಯನುಸವಾಲನ್ನುಸ್ವೀಕರಿಸಲುಪ್ರೇರಣೆನೀಡುವಮೂಲಕನಿಮಗೆಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದು. ಇದುಚರ್ಚೆಗೆಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಅವಕಾಶನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವುಪುಸ್ತಕಗಳುಮತ್ತುಇತರಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳವೆಚ್ಚವನ್ನುಈಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆವಿಭಜನೆಮಾಡುವಮೂಲಕಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿನಿಮ್ಮಹೂಡಿಕೆಯನ್ನುಕಮ್ಮಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಪ್ರಪಂಚವುಆರಂಭಿಕರಿಗೆಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಂತೆಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಒಳಗೆನುಗ್ಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನುಹುಡುಕಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು- ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರುನಿಮ್ಮಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಮತ್ತುಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣನೀಡುತ್ತಾರೆಎಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನಿಜವಾದಅನುಭವವನ್ನುಹೊಂದಿರದೇಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಬಗ್ಗೆಸಾಕಷ್ಟುತಿಳಿದಿರುವಂತೆನಟಿಸುವವ್ಯಕ್ತಿಗಳಬಗ್ಗೆಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್ಫೋರಮ್‌ಗಳುಮತ್ತುಚಾಟ್ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಮಾರ್ಗದರ್ಶನಪಡೆಯಬೇಡಿಏಕೆಂದರೆಅವುಗಳುನಿಮ್ಮನ್ನುತೊಂದರೆಗೆಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.

ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಮಾಡಿರುವಜನರನ್ನುಅನುಸರಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ‘ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ’ ರೀತಿಯ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್, ಹೋವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್‌ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರೆ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮವಿವೇಚನೆಯನ್ನುಬಳಸಿಮತ್ತುಅವರುಸಲಹೆಯನ್ನುಕುರುಡಾಗಿಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. 

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಏನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಶೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಂತಹ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಮತ್ತುಆರ್ಥಿಕತೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಸುದ್ದಿಗಳನ್ನುಕೇಳಲುಅಥವಾಓದಲುನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನುಮೀಸಲಿಟ್ಟರೂಸಹ, ತೈಲಬೆಲೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯಸ್ಥಿರತೆ, ವಿದೇಶಿಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಇತರಷೇರುಗಳಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತಹವಿವಿಧಅಸ್ಥಿರಗಳುಹೇಗೆನೀವುಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಮಾಡಲುಬಯಸುವಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಮೇಲೆಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತವೆಎಂಬಕಲ್ಪನೆಯನ್ನುನೀವುಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಬಗ್ಗೆಸ್ವಲ್ಪಹೆಚ್ಚುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುನೀವುಪ್ರತಿದಿನಪ್ರಮುಖಹಣಕಾಸುಸುದ್ದಿಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನುಓದಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಂಭೀರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಟ್ರೇಡರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

‘ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ’ ಅಥವಾ ‘ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ’ ಮುಂತಾದ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾಜರಾಗಬಹುದು’.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನಿಜವಾದಕಲಿಕೆಇರುತ್ತದೆಎಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಕೋರ್ಸ್‌ಗಳುಅಥವಾಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನುನೀಡುವವರ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತುಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಾಜರಾಗುವಮೊದಲುಸ್ಪೀಕರ್, ಕಲಿಸಿದವಿಷಯ, ನೀಡಿದಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುಮತ್ತುಕೋರ್ಸ್‌ನಮೌಲ್ಯದಬಗ್ಗೆವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನುಓದಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಖರೀದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಮತ್ತುಕೆಲವುಷೇರುಗಳನ್ನುಖರೀದಿಸಿ. ಇದುಹಲವಾರುಷೇರುಗಳುಅಥವಾದುಬಾರಿಷೇರುಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಷೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಬೇಕು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸಬಹುದು? ನೀವು ನಿಜವಾದ ಷೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇಡೀಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯುಒಂದೇಆಗಿರುತ್ತದೆಆದರೆ, ಷೇರುಗಳನ್ನುಖರೀದಿಸಲುನಿಮಗೆನಿಜವಾದಹಣದಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದುನಿಮ್ಮನ್ನುಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಬಗ್ಗೆಇನ್ನಷ್ಟುತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿಹೊಸತಂತ್ರಗಳನ್ನುಕಲಿಯಲುಏಂಜೆಲ್ಒನ್‌ನಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಕುರಿತುನಿಮ್ಮಹೊಸದಾಗಿಪಡೆದಜ್ಞಾನವನ್ನುಸಂಯೋಜಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಆರ್ಥಿಕಮಾರ್ಗವನ್ನುಚಾರ್ಟ್ಮಾಡಲುಏಂಜೆಲ್ಒನ್ಒದಗಿಸುವವಿವಿಧಸೇವೆಗಳನ್ನುಈಗಿನಿಂದಲೇಪರಿಶೀಲಿಸಿ.