ನಿಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಟ್ಟಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ನಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಆರ್ಡರ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಿನ ಅಪ್ಟುಡೇಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 

ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಕಿಯಿದೆ

ಆರ್ಡರನ್ನು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ:

ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯು ಕೇಳುವ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯು ಬಿಡ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಟ್ರಿಗರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರಿನ 1ನೇ ಕಾಲು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ)

ಟ್ರಿಗರ್/ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆಲೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೋಬೋ ಆರ್ಡರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರಿನ 1ನೇ ಕಾಲು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ)

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಎಎಂಒ (AMO) ಆರ್ಡರ್ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾಡಲಾದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆರ್ಡರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ಗಳು, ಬಿಡ್/ಕೇಳುವ ಬೆಲೆಯು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು (ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ , SME ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿನಿಮಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ:

  1. ನೀವು ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ
  2. ನೀವು ಐಓಸಿ (IOC) (ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು
  3. ನೀವು ದಿನದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡ್/ಕೇಳುವ ಬೆಲೆಯು ಹಿಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಡರನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಫ್& (F&O) ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 03:30 PM ಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 04:00 PM ನಲ್ಲಿ ನಗದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ

ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 2 ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  1. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರಆರ್ಡರ್ಗಳುಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತುಬಾಕಿ ಇರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳುಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ
  2. ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ/ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ/ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲುಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ/ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಆರ್ಡರ್ಗಳುಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ

ಮುಕ್ತಾಯ

ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮರುಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ.