ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕಸರಕುಗಳುಮತ್ತುಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದಇಂಧನಮತ್ತುಮದ್ಯದವರೆಗೆವಿವಿಧವಸ್ತುಗಳಮೇಲೆಸರ್ಕಾರವುತೆರಿಗೆಗಳನ್ನುವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಭಾರತದಲ್ಲಿತೆರಿಗೆಗಳವಿಧಗಳಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವುಗಳೆರಡನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ನೇರತೆರಿಗೆಗಳುಯಾವುದೇಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆಅವುಗಳನ್ನುವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆಪಾವತಿಸುವತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ: ಇದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯಪ್ರಮಾಣವುತೆರಿಗೆದಾರರಆದಾಯತೆರಿಗೆಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಅನ್ನುಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ: ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನುಎರಡುರೂಪಗಳಾಗಿವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ – ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಬಂಡವಾಳಲಾಭತೆರಿಗೆಮತ್ತುಅಲ್ಪಾವಧಿಯಬಂಡವಾಳಲಾಭತೆರಿಗೆ.

ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ನೇರಮತ್ತುಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳನಡುವಿನವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಸುಲಭವಾಗಿಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದಮೇಲೆನೇರತೆರಿಗೆವಿಧಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಮೂಲಕಪಾವತಿಸುವ ಸರಕುಮತ್ತುಸೇವೆಗಳಮೇಲೆಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಯನ್ನುವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳುಮತ್ತುಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಮಂಡಳಿಯುಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನುಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡುವಕಾರ್ಯವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ.

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿಹೊರತಂದಾಗ, ಸೇವಾತೆರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯಅಬಕಾರಿತೆರಿಗೆಮತ್ತುರಾಜ್ಯದಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತತೆರಿಗೆಯಂತಹ 17 ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಬ್‌ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ವಿವಿಧಉತ್ಪನ್ನಗಳುಮತ್ತುಸೇವೆಗಳಿಗೆತೆರಿಗೆವಿಧಿಸುವ ದರಗಳನ್ನುನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ನೇರಮತ್ತುಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳನಡುವೆವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುತೋರಿಸುವಹಲವಾರುಪ್ರಮುಖಅಂಶಗಳಿವೆ.

ವಿಧಿಸುವುದು: ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆರಿಗೆದಾರ: ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಘಟಕಗಳು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ: ಆದಾಯತೆರಿಗೆಯಂತಹನೇರತೆರಿಗೆಗಳನ್ನುವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಮತ್ತುಆದ್ದರಿಂದತೆರಿಗೆಹೊರೆಯುಅವರಮೇಲೆಮಾತ್ರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. GST ಯಂತಹಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆಹೊರೆಯನ್ನುತಯಾರಕರುಮತ್ತುಸೇವಾಪೂರೈಕೆದಾರರುಗ್ರಾಹಕರಿಗೆವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ನೇರಮತ್ತುಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳನಡುವಿನದೊಡ್ಡವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆತೆರಿಗೆಯವರ್ಗಾವಣೆ.ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಂತಹಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳನ್ನುಒಬ್ಬತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಕವರೇಜ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕವು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕವರೇಜ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕವರೇಜ್ ಹೊಂದಿವೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ: ಹಣದುಬ್ಬರವು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರವುನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆಮೀರಿಏರಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವುನೇರತೆರಿಗೆಗಳನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದುಕಳುಹಿಸುವಹಣವನ್ನುಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆಮತ್ತುಸರಕು ಮತ್ತುಸೇವೆಗಳಬೇಡಿಕೆಯನ್ನುಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಭಾವ: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೇರತೆರಿಗೆಯಹೊರೆಯಹೆಚ್ಚಿನಪಾಲುಶ್ರೀಮಂತಜನರುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷತೆರಿಗೆಗಳುಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಪ್ರತಿಗಾಮಿಯಾಗಿದೆಏಕೆಂದರೆಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂತಮ್ಮಆದಾಯವನ್ನುಲೆಕ್ಕಿಸದೆಅವುಗಳನ್ನುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆಯುಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿಹೂಡಿಕೆಮಾಡಲುವ್ಯವಹಾರಗಳುಮತ್ತುವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಹೆಚ್ಚಿನಅವಕಾಶವನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ.