ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು DP ID ಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಪ್ರತಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಪಿಯಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 16 ಸಂಖ್ಯೆಯಖಾಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಿನ್ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯಿಂದ (CDSL ಅಥವಾ NSDL) ಸ್ವಾಗತ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಒ ಐಡಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪವು CDSL ಅಥವಾ NSDL ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯು CDSL ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ NSDL ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ” IN ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 14 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದಾಹರಣೆ CDSL 01234567890987654 ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು NSDL ಉದಾಹರಣೆಯು 01234567890987 ಆಗಿರಬಹುದು.

ಡೆಪಾಸಿಟರಿ  ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಎಂದರೇನು?

ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು (DP) ಠೇವಣಿಯಪ್ರಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1996 ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

DP ID ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮತ್ತು DP ID (ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್  ಖಾತೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. DP ID ಎಂಬುದು CDSL ಮತ್ತು NSDL ನಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು DP ID ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಹಕ್ಕುದಾರನ  ಗ್ರಾಹಕ ID ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೊದಲ 8-ಅಂಕಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ 8-ಅಂಕಿಗಳು ಖಾತೆದಾರನ ಗ್ರಾಹಕ ID ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರನು  ನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. CDSL ಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು 0101010102020202 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 01010101 ಎಂಬುದು DP ID ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 0202020202 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರನ  ID ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, NSDL ಗೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರನ ಸಂಖ್ಯೆ IN12345698765432 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, IN123456 DP ID ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 98765432 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆದಾರನ ಗ್ರಾಹಕ ID ಆಗಿದೆ.