ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಪದವು ಭೌತಿಕ ಷೇರುಗಳ ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಮಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು,

ಡೆಪಾಸಿಟರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ.ುದು )(ಡಿಪಿಸ CDSL(CDSLಿಟರಿಲಿ  (DSLಿಟರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡ((DSLಿಟರಿಲಿ ಎಲ್ಲ (DSLಿಟರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು arges%20Brokerage309834210139ಮುಖ್ಯಭಾಗದಲ ೇಹದಯಭಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ )(ಡಿಪಿಯ ಿಪಿಯಭಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾಸೆಬಿಯುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು arges%20Broker. ಬಿಯುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇಯುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾ.ುದು ಮತ್ತುೈಸಖಾತೆ ಾತೆಯುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥಅವರುಯುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾ.ುದು ಖಾತೆಗಳನ್ನುಾಗದಲಿ ಎಲ್ಲು . ಒಂದೇಿಖಾತೆಟಮೂಲಕಟಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು್ ಗದಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನ್ನುನ್ನು ಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥ ನ್ನುನ್ನು ಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವ ಷೇರುಕಗಳುುಕ್್ನು ETF(ಇಟಿಎಫ್್ನ ಟಿಎಫ್್ನು ಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನುರಿಟಿಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಥವಾ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದುವ ಿಡಿದುಖಾತೆಯ ಕೌಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದುವುದುವಾ.ುದು ಮತ್ತುಭದ್ರತೆಗಳ್ರತೆರಿಟಿಳುವುದುವುದುವಾ.ುದು ಮತ್ತುೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲುುಕಡಿಮೆಹಚ್ಚಲುುವುದುವುದು

ಇದುಮೆಹಚ್ಚಲುು ದುಮೆಹಚ್ಚಲುುವುದುವುದುವಾ.ುದು ಮತ್ತು ,  ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. NSDL(ಎನ್ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್) ಅಥವಾ CDSL(ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್)  ನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ DP(ಡಿಪಿ) ಮತ್ತು ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ DP(ಡಿಪಿ)  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, DP(ಡಿಪಿ)  ನಿಮಗೆ KYC(ಕೆವೈಸಿ)  ಅರ್ಜಿಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್  ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು,  ಪಾಲನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಎರಡು  ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು – ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು (AMC (ಎಎಂಸಿ), ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು) ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು  ದಲ್ಲಾಳಿಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳು.

ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಲವಾರು  ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಪಿಎಸ್ (ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್‌ಗಳು) ವಿಧಿಸುವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದರವು ಡಿಪಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ). ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂ. 700-900 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ 3-in(ಇನ್)-1 ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ  ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಂಜಲ್‌ ಒನ್‌ ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ  ಖಾತೆತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, GST(ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಮತ್ತು ಸೆಬಿಯ ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆವಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಿಧ DPs(ಡಿಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು (AMC)(ಎಎಂಸಿ)

ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಡಿಪಿಎಸ್‌ಗಳು ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಎಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಫೋಲಿಯೋ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ರೂ. 300-900 ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಯು ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ, ಮಾಸಿಕ  ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 20 + ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು UPI(ಯುಪಿಐ) ಮೂಲಕ ಹಣದ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ -ಆಧಾರಿತ ಸಲಹಾ ARQ(ಎಆರ್ ಕ್ಯು)ಪ್ರೈಮ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

SEBI(ಸೆಬಿ) ಮೂಲ ಸೇವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ – BSDA(ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ), 1ನೇ ಜೂನ್ 2019 ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ರೂ. 50,000 ವರೆಗಿನ  ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಹಿಡುವಳಿ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ರೂ. 100 + ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 3-in(ಇನ್)-1 ಖಾತೆಯು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಾಲನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಪಾಲನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ/ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು NDSL(ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್) ಅಥವಾ CDSL(ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್) ಆಗಿರುವ ಡೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (ISIN)( ಐ ಎಸ್ ಐ ಎನ್) ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1.00 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ  ಭದ್ರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು DP(ಡಿಪಿ) ಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತಾ  ಅಥವಾ ಪಾಲನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ  ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ DP(ಡಿಪಿ)ಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಡಿಪಿಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಒಂದು-ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಏಂಜಲ್ ಒನ್, ಪಾಲನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳು

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು DP(ಡಿಪಿ)ಯಿಂದ  ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ  ವಹಿವಾಟಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಡಿಪಿಗಳು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು DP ಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಆದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರೂ. 1.5 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನಂತಹ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಡೇ, F&O(ಎಫ್&ಒ), ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ಗೆ ₹20/ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತಿರಸ್ಕೃತ ಸೂಚನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಸ್, ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ DP(ಡಿಪಿ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬ್ರೋಕರ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ – ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು – ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ  ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಪಕ  ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ವರದಿಗಳು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿನದ  ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವೆಚ್ಚವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಬ್ರೋಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಸಮಗ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ – ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಸಕ್ರಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್  ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೈಗೆಟಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು, ಹಲವಾರು ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈಗವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ, ಶೂನ್ಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಸೇವಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

– ನೀವು ಅನೇಕ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾದರೂ , ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು  ಮಾಡಲು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

– ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು – ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

– ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

– ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು CDSL(ಸಿಡಿಎಸ್ಎಲ್) ಅಥವಾ NSDL(ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪಾಲನಾ  ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

– ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವು ತಡೆರಹಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು.

– ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು DP(ಡಿಪಿ)ಯಿಂದ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು  ಸ್ಥಾಪಿತ ಸ್ಟಾಕ್‌ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ಗದ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.