આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

એકવાર તમે અરજી કર્યા પછી આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે જાણવું યોગ્ય છે, કારણ કે આ સરળ ઉપયોગની સુવિધા આપે છે.

ભારત સરકારના નિયમો સાથે જોડાણ કરીદરેક ભારતીય માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓળખના પ્રકારોમાંથી એક આધાર કાર્ડ છે.  હવે તેનો ઉપયોગ ડીમેટ એકાઉન્ટ અથવા બેંક એકાઉન્ટ ખોલવા જેવી કેટલીક દૈનિક કામગીરી માટે કરવામાં આવે છે. આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક્સ સહિત વ્યક્તિની મહત્વનીર્ણ ઓળખની માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. દરેક આધાર કાર્ડ યુઆઈડી/યુનિક ઓળખ નંબર સાથે આવે છે.

નોંધણી કેન્દ્રોમાંથી આધાર કાર્ડ્સ મેળવી શકાય છે અને ઑનલાઇન પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. જો તમે આ માટે અરજી કરી છેતો તમે તે તૈયાર થયા પછી આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તમારે ફક્ત આ આધાર કાર્ડ યુઆઈડીએઆઈ (યુનિક આઈડેન્ટીફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા) ની અધિકૃત વેબસાઇટ પર તપાસી શકો છો..

આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

તમારા આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારું આધાર કાર્ડ ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો:

 1. અધિકૃતઆધારવેબસાઇટનીમુલાકાતલો.
 2. “આધારનંબર” વિકલ્પપસંદકરો.
 3. તમારો 12-આંકડાનોઆધારનંબરઅનેતમારોસુરક્ષાકોડદાખલકરો.
 4. “ઓટીપીમોકલો” પરક્લિકકરો. તમનેતમારારજિસ્ટર્ડમોબાઇલનંબરપરઓટીપીપ્રાપ્તથશે.
 5. “માસ્કકરેલઆધાર” કાર્ડડાઉનલોડકરવાનોવિકલ્પપસંદકરો.
 6. તમનેઅન્યઓટીપીપ્રાપ્તથયાપછી, તમારે “વેરિફાઇઅનેડાઉનલોડ” પરક્લિકકરવુંજરૂરીછે.
 7. તમારુંઆધારકાર્ડડાઉનલોડથઈગયુંછેઅનેડાઉનલોડકરેલકાર્ડતમારાડિવાઇસપરતમારાડાઉનલોડફોલ્ડરમાંરહેશે.

નામ અને જન્મ તારીખ દ્વારા ઇઆધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાના પગલાં

જો તમે તમારા નામ અને જન્મ તારીખનો ઉપયોગ કરીને ઑનલાઇન આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો, તો તમારે પ્રથમ તમારું ઈઆઈડી (નોંધણી આઈડી) પ્રાપ્ત કરવું પડશે. આ નીચેના પગલાં સાથે શક્ય છે:

 1. યુઆઈડીએઆઈવેબસાઇટપર ‘ઈદપુનઃપ્રાપ્તકરો’ પેજપરજાઓ.
 2. તમારુંનામઅનેસુરક્ષાકોડદાખલકરો.
 3. “ઓટીપીમોકલો” પરક્લિકકરો.
 4. તમારામોબાઇલફોનપરમેળવેલઓટીપીદાખલકરોઅને “ઓટીપીવેરિફાઇકરો” પરક્લિકકરો.
 5. તમનેતમારામોબાઇલફોનપરતમારુંઈઆઈડીપ્રાપ્તથશે.
 6. આનાપછી, તમેયુઆઈડીએઆઈવેબસાઇટપરથીતમારુંઇ-આધારકાર્ડડાઉનલોડકરવાતમારાઆઈઆઈડીનોઉપયોગકરીશકોછો.
 7. એકસમાનમેનુ-ચાલિતપ્રક્રિયામાંથીપસારથાઓજેમાંતમેતમારુંઈઆઈડીઅનેસુરક્ષાકોડદાખલકરો, ઓટીપીપ્રાપ્તકરો, ઓટીપીવેરિફાઇકરોઅનેતમારુંઆધારકાર્ડઑનલાઇનડાઉનલોડકરો.

વર્ચ્યુઅલ આઇડી (વીઆઈડી) દ્વારા ઇઆધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાના પગલાં

આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે એક રીત છે નીચેના પગલાંઓ પર જઈને તમારાવીઆઈડીઅથવા વર્ચ્યુઅલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને:

 1. આધારનાપોર્ટલનીમુલાકાતલો.
 2. “વીઆઈડી” પરક્લિકકરો.
 3. તમારોવીઆઈડીસિક્યોરિટીકોડભરો.
 4. ઓટીપીજનરેટકરોઅનેતમારામોબાઇલનંબરપરપ્રાપ્તથયેલઓટીપીદાખલકરો.
 5. તમારુંઇ-આધારતમારાડિવાઇસપરડાઉનલોડકરવામાંઆવશે.

આ રીતે તમારા વર્ચ્યુઅલ આઇડીનો ઉપયોગ કરીને આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવું.

નોંધણી નંબર (ઈઆઈડી)નો ઉપયોગ કરીને ઇઆધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

જો તમે તમારા આધાર કાર્ડ માટે અરજી કરી છે અને હજી સુધી તે પ્રાપ્ત થઈ નથી, અથવા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો, તો તમે તમારા નોંધણી આઈડી (ઈઆઈડી) સાથે આવું કરી શકો છો. અહીં પગલાં છે:

 1. યુઆઈડીએઆઈવેબસાઇટપરજાઓ.
 2. “આધારડાઉનલોડકરો” વિકલ્પપરક્લિકકરોઅનેતમારીઈદઅનેતમારોસુરક્ષાકોડભરો.
 3. એકઓટીપીજનરેટકરોજેતમારામોબાઇલનંબરપરપ્રાપ્તથશે.
 4. પ્રાપ્તથયેલઓટીપીદાખલકરોઅને “વેરિફાઇઅનેડાઉનલોડ” પરક્લિકકરો.
 5. તમારુંઆધારકાર્ડડાઉનલોડથઈગયુંછેઅનેતેતમારીસિસ્ટમનાડાઉનલોડસેક્શનમાંરહેશે.

ડિજિલૉકર એકાઉન્ટમાંથી ઇઆધાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

ડિજિલૉકર એ ક્લાઉડ-આધારિત પ્લેટફોર્મ છે જેણે યુઝર્સને કોઈપણ ડિજિલૉકર એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક હોય ત્યારે ઇ-આધાર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે યુઆઇડીએઆઇ સાથે સહયોગ કર્યો છે. જો તમે ડિજિલૉકરમાંથી તમારા આધારનું ડિજિટલ વર્ઝન (ઇ-આધાર) મેળવવા માંગો છો, તો નીચેના પગલાંભરો:

 1. ડિજિલૉકરઅધિકૃતવેબસાઇટપરજાઓ.
 2. તમારાએકાઉન્ટમાંલૉગઇનકરો, સાઇનઇનકરોઅનેતમારોઆધારનંબરભરો.
 3. “વેરિફાઇ” પરક્લિકકરીનેઓટીપીજનરેટકરો.
 4. તમારામોબાઇલનંબરપરપ્રાપ્તથયેલઓટીપીભરો.
 5. “ઈશ્યુકરેલદસ્તાવેજ” પેજપ્રદર્શિતથશે. ઇ-આધારડાઉનલોડકરવામાટે “સેવકરો” પરક્લિકકરો. તમારુંઆધારકાર્ડઑનલાઇનડાઉનલોડતમારાડિજિલૉકરએકાઉન્ટદ્વારાકરવામાંઆવેછે.

રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર વગર આધાર કાર્ડ મેળવો

તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર વગરતમે ઑનલાઇન આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકશો નહીં. તેના બદલે, તમારે ફિઝીકલ રીતે આધાર નોંધણી કેન્દ્રની મુલાકાત લેવી પડશે. કેન્દ્ર પર, તમારે ઓળખના પુરાવા માટે તમારા બાયોમેટ્રિક્સ અને ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરવાના રહેશે. એકવાર તમે જરૂરી માહિતી રજૂ કરો પછી, તમે તમારા આધાર કાર્ડ અથવા પીવીસી કાર્ડનું પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી શકો છો.

ઉમંગએપ દ્વારા ઇઆધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

ઉમંગએપ દ્વારા ઑનલાઇન આધાર ડાઉનલોડ કરવાની એક રીત છે. આ માટે પાલન કરવાના પગલાં નીચે જણાવેલ છે:

 1. ગૂગલપ્લેઅથવાએપસ્ટોરપરજાવોઅનેઉમંગએપડાઉનલોડકરો
 2. “તમામસેવા”નાવિભાગમાં, “આધારકાર્ડ” પરક્લિકકરો.
 3. પછી “ડિજિલૉકરમાંથીઆધારકાર્ડજુઓ” પરક્લિકકરો.
 4. તમનેડિજિલૉકરપરલઈજવાપછી, તમારાએકાઉન્ટમાંસાઇનઇનકરો. આપહેલાંતમારોમોબાઇલનંબરતમારાઆધારપરરજિસ્ટર્ડહોવોજોઈએ.
 5. ડિજિલૉકરદ્વારા, તમેઆધારકાર્ડજોઈ/ડાઉનલોડકરીશકોછો.

આધાર એપ દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

તમારા આધાર માટેની અધિકૃત મોબાઇલ એપ્લિકેશન એ માધાર એપ છે. તમારા માટે આ એપ દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવું શક્ય છે. આ રીતે છે:

 1. તમારે આધારનોઉપયોગકરતાપહેલાંતમારામોબાઇલનંબરસાથેપહેલેથીજતમારાઆધારકાર્ડનેલિંકકરેલહોવુંજોઈએ. પ્રથમએપમાંલૉગઇનકરો.
 2. “આધારમેળવો” હેઠળ, “આધારડાઉનલોડકરો” પરક્લિકકરો.
 3. નિયમિતઆધાર” પસંદકરો.
 4. તમેતમારાવીઆઈડી, ઈઆઈડીઅથવાતમારાઆધારનંબરસાથેઆધારડાઉનલોડકરવાનુંપસંદકરીશકોછો. આમાંથીકોઈએકદાખલકરોઅનેઓટીપીજનરેટકરો.
 5. તમારામોબાઇલફોનપરપ્રાપ્તથયેલઓટીપીભરોઅને “વેરિફાઇ” પરક્લિકકરો.
 6. માધારદ્વારાઑનલાઇનઆધારડાઉનલોડકરવામાટે “ખોલો” પરક્લિકકરો.

ડાઉનલોડ પછી ઇઆધાર કાર્ડને કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરવું

એકવાર તમે ઑનલાઇન આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા પછી, તમે કૉપી પ્રિન્ટ પણ કરી શકો છો. તમારું ઇ-આધાર પીડીએફ છે, જેથી તમે તેને એડોબ ઍક્રોબેટ જેવા પીડીએફ રીડરની મદદથી ખોલી શકો છો. ત્યારબાદ, તમે તમારા ડિવાઇસ પર પ્રિન્ટ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો અને આધાર પ્રિન્ટ કરી શકો છો.

અત્યારેઆધારકાર્ડડાઉનલોડકરો

યુઆઈડીએઆઈએક યૂઝર-ફ્રેન્ડલી પ્લેટફોર્મ છે જે લોકોને ઑનલાઇન આધાર (ઇ-આધાર) કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાની સુવિધા આપે છે. આ સુવિધા સાથે, કોઈપણ માટે હાથ ધરવા માટે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ સરળ અને સુવિધાજનક છે. વધુમાં, તમારું આધાર ડાઉનલોડ કરવાના મુખ્ય ફાયદાઓમાંથી એક છે તેને તમારા ડિવાઇસમાં સુરક્ષિત રીતે રાખવું અને જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવું.

FAQs

ઇ-આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ શું છે?

જો તમે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો છો તો તમારી પાસે ઇ-આધાર કાર્ડ છે, તો તમારા આધાર કાર્ડના આ ડિજિટલ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કાર્ડની હાર્ડ કૉપીના સ્થાને કરી શકાય છે. ડિજિટલ કાર્ડ તરીકે તે તમારા મોબાઇલ ડિવાઇસ પર સુરક્ષિત રહે છે.

શું તમે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડની પ્રક્રિયામાંથી કેટલી વાર જઈ શકો છો તેની કોઈ મર્યાદા છે?

તમને તમારી જરૂરિયાતોના આધારે જેટલી વખત ઈ-આધાર ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી છે.

શું હું મારા વીઆઈડી અથવા મારા ઈઆઈડી સાથે ઇ-આધાર ડાઉનલોડ કરી શકું?

તમારા આધાર નંબરની ગેરહાજરીમાં તમે વર્ચ્યુઅલ આઈડી અથવા નોંધણી આઈડી સાથે ઑનલાઇન આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

શું હું એન્ડ્રોઇડ અને આઈઓએસ ડિવાઇસ બંને પર ઉમંગ એપ ડાઉનલોડ કરી શકું?

ઇ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમંગ એપમાં એન્ડ્રોઇડ અને આઈઓએસ બંને ડિવાઇસ સાથે સુસંગતતા છે.