તમે શેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે ઉત્સુક છો!

સૌ પ્રથમ, ચાલો શેર શું છે તે શોધીએ?

કંપનીની સંપત્તિ ઘણા ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. શેરો તેનો એક ભાગ છે જેનો ઉપયોગ કંપનીના નાણાંકીય એકાઉન્ટિંગમાં કરવામાં આવે છે.

જ્યારે તમે શેર ખરીદો ત્યારે શું થાય છે?

જ્યારે તમે શેર ખરીદો ત્યારે તમે કંપનીમાં ભાગના માલિક બનો. તમને કેટલાક કિસ્સાઓમાં કંપનીના ઈશ્યુ માટે મતદાન અધિકાર પણ મળે છે.

બરાબર. ત્યારબાદ, સ્ટૉક્સ શું છે?

તમે કોઈ ચોક્કસ કંપનીના માલિકી પ્રમાણપત્રોનો ઉલ્લેખ કરતી વખતેશેરશબ્દનો ઉપયોગ કરો છો. જ્યારે તમે કોઈપણ કંપનીના માલિકી પ્રમાણપત્રોનો સંદર્ભ લો છો ત્યારેસ્ટૉક્સશબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

મારે શા માટે શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ?

શેરો પાસે નાણાંકીય મૂલ્ય છે. તમે કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય માટે શેર ખરીદો છો. જ્યારે તમે શેરોના માલિક હોય, ત્યારે કંપનીની વૃદ્ધિ શેરોના મૂલ્યને અસર કરશે. તમે ઉચ્ચ મૂલ્ય માટે યોગ્ય સમયે શેર વેચી શકો છો અને વેચાણથી મહત્તમ  રિટર્ન મેળવી શકો છો.