Sensex’s 1450 reverse march

Sensex’s 1450 reverse march
Source: Divya Bhaskar