Now 10580 points Resistance

Now 10580 points Resistance
Source: Divya Bhaskar (Gujarati)