Nifty to find support at 10000

Nifty to find support at 10000
Source: Divya Bhaskar