Nifty breaks 7480 if lower 7400

Nifty breaks 7480 if lower 7400
Source: Divya Bhaskar