Infosys set for senior mgmt recast

Infosys set for senior mgmt recast
Source: The Times of India