Christmas celebration in market: Nifty touches 10,500

Christmas celebration in market: Nifty touches 10,500
Source: Divya Bhaskar