8000 – A strong hurdle for Nifty

8000 – A strong hurdle for Nifty
Source: Divya Bhaskar