ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ SB ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, FD ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಸರಿ, ಹೀಗಾದಾಗ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕವರ್ ಎಂಬುದು ಇರುತ್ತದೆ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಎಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರನ್ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ರನ್ಅಥವಾಬ್ಯಾಂಕಿನಮೇಲೆರನ್ಒಂದುವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಠೇವಣಿದಾರರುತಮ್ಮಹಣವನ್ನುಹಿಂಪಡೆಯಲುಬ್ಯಾಂಕಿನಕಡೆಗೆಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆಏಕೆಂದರೆಬ್ಯಾಂಕ್ದಿವಾಳಿಯಾಗಬಹುದುಅಥವಾಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಇರುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಅವರುನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದುಅಂತಿಮವಾಗಿಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದುವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ಗಳನ್ನುಮತ್ತಷ್ಟುಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದುಬ್ಯಾಂಕ್ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳು ಠೇವಣಿದಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಡಿಐಸಿಜಿಸಿಯು (DICGC) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ರೂ. 50 ಕೋಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಎಂದರೇನು?

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯು ಅಪೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ಜುಲೈ 1978 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಇತಿಹಾಸ

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಅನ್ನು ಜುಲೈ 1978 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ 1948 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬಾಡಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 1950 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಲಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪತನದ ನಂತರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

21 ಆಗಸ್ಟ್ 1961 ರಂದು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ವಿಮಾ ಮಸೂದೆ (ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್) ಎಂಬ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಡಿಐಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (DIC) ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ (CGCI) ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, 15 ಜುಲೈ 1978 ರಂದು ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ಜುಲೈ 1978 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ, ನಿಗಮವು ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಬಂಡವಾಳವು ರೂ. 50 ಕೋಟಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ಉಪ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳು, ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕವರ್ ಆಗುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

 • ಎಲ್ಲಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 • ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)
 • ಆರ್‌ಆರ್‌ಬಿಎಸ್ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)
 • ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳು
 • ಈ ರೀತಿಯ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
  • ರಾಜ್ಯ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
  • ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
  • ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 • SB ಅಕೌಂಟ್
 • ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್
 • ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗಳು
 • ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರದ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು

 • ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
 • ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ SLD ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು, SLD ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
 • ಇಂಟರ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
 • ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು
 • RBI ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಮೊತ್ತ

ನೋಂದಣಿಯ ರದ್ದತಿ

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 15A ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕವರೇಜನ್ನು ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,

ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) – ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು?

ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರಿತ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಪತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು/ ಡೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.

2. ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ?

ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕವರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು, ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕವರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ:

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ₹ 4,85,000 FD ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆತ/ಆಕೆ ರೂ. 20,000 ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ. ಸೂಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹ 5,05,000 ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಐದು ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾದಾರರಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,00,000

4. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು. ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ABC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು XYZ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ABC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು XYZ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

5. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ, ನಂತರ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿಯು ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 500,000 ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC)ಯಂತಹ ನಿಗಮಗಳು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಕವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.