ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭದ್ರತೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಪಾತದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು  ಭದ್ರತೆಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. BSE(ಬಿಎಸ್ಇ) ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಮಾನದಂಡದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದೇ ವಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಷೇರು ಅಥವಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಹವರ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ  ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, XYZ(ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್) ಮತ್ತು ABC(ಎಬಿಸಿ) ಎರಡು ಟೆಲಿಕಾಂ ಷೇರು ಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿ ಸೋಣ. ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಬಿಸಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 100, ಆದರೆ ಎಬಿಸಿ ರೂ. 500 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. XYZ(ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌) ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.2 ಆಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಭದ ಅರ್ಥ. ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.5 ಮತ್ತು 1 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ XYZ(ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚಕವು ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಂಶಗಳ (XYZ) (ಎಕ್ಸ್‌ವೈಜೆಡ್‌)  ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಛೇಧದ (ABC)( ಎಬಿಸಿ)ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಛೇಧದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ ವೇಗದ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ ಅನ್ನು ಆಂದೋಲಕ  ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡು ತೀವ್ರವಾದ ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. RSI(ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ) ಯು 0 ಮತ್ತು 100 ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ RSI(ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ) ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ  ಷೇರು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. RSI(ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಮೂಲ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ BSE(ಬಿಎಸ್ಇ) ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಷೇರು  ABC(ಎಬಿಸಿ) ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ  ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಎಬಿಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನದಂಡದ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಸಿ.  ಎಬಿಸಿಯ ಬೆಲೆ 1000 ರೂ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 30,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎಬಿಸಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 0.033 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು RSI(ಆರ್ ಎಸ್ಐ) ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನುಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದಾದರೂ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಸೂಚ್ಯಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.

RSI((ಆರ್ ಎಸ್ಐ))ಹಂತ ಒಂದು = 100 – [100/ 1+ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭ/ಸರಾಸರಿ ನಷ್ಟ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ RSI(ಆರ್ ಎಸ್ ಐ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 14 ಅವಧಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 14 ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಂದಅಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಹಾಕಿದ ನಂತರ, RSI(ಆರ್ ಎಸ್ ಐ)ಸೂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

RSI(ಆರ್ ಎಸ್ ಐ) ಹಂತ ಎರಡು = 100 – [100/ 1 + (ಹಿಂದಿನ ಸರಾಸರಿ. gain*13+ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಭ)/(ಹಿಂದಿನ ಸರಾಸರಿ. ನಷ್ಟ *13+ಪ್ರಸ್ತುತ ನಷ್ಟ)]

ಈ ಸೂತ್ರವು RSI(ಆರ್ ಎಸ್ ಐ) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಚಾರ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯವು 0 ಅಥವಾ 100 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಬಳಸುವಿಕೆ

ಎರಡೂ ಸೂಚಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ ಆವೇಗ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, RSI(ಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ) ಅತಿಯಾದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಭಿನ್ನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾರಾಟ ರೇಖೆಗಿಂತ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಮೀರಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ  ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಪಾತವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮೌಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಹಿಮ್ಮುಖವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಪೇಕ್ಷ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 30 ನಂತಹ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂ ಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರಾಜಕತೆಯು, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 2007–2008 ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳ ಹಠಾತ್ ಹಿಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿನ್ನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ  ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆವೇಗ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ  ಪಂತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸರಕು ಭವಿಷ್ಯಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಾಧನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮತ್ತು RSI(ಆರ್ ಎಸ್ ಐ) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಷೇರು, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಷೇರಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಷೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.