ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (SAI)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಎಸ್ಎಐ) ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡಿನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪೂರಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಳಗೆ ನಿಯಮಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಫಂಡ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರಗಳು:

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಪ್ರಾಯೋಜಕ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಎಂಸಿ (AMC):

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಫಂಡಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ (ಎಎಂಸಿ) ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೆಬಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಂಡಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆಯು ಸಂಘಟಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1956, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಯುನಿಟ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಎಂಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯು ಫಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಎಂಸಿಯು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ/ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಎಎಂಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸಂಘದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಎಎಂಸಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮರುಖರೀದಿ, ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುನಿಟ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡಿನ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ, ಫಂಡ್‌ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಆಡಿಟರ್‌ಗಳು, ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿವರಗಳು ಎಸ್ಎಐನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿವರಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು:

ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಅನೇಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡಿನ NAV ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸುವ ಆಯಾ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಯುನಿಟ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಯುನಿಟ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ 42 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾರಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳ 75% ಯುನಿಟ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಸೆಬಿಯ ಮುಂಚಿತ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಂಡ್‌ನ ಎಎಂಸಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 75% ಯುನಿಟ್ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು.  

ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ:

ಎಎಂಸಿಗಳು ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅದರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರಗಳು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನುಸರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸುಲಭ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.